is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zenuwen, over het geheele organisme uitstrekt, zoo wordt van hier uit de Islam-leugen over de geheele Mohammedaansche wereld gevoerd, en in zijn openbaringen gesterkt en geleid. Hoe zeer dus, in den strijd tegen Islam, in de Zending onder de Mohammedanen, bij name ook in Indië, met el-Azhar gerekend moet worden, ligt voor de hand.

Vele secten, met elkander fel bestrijdende leeringen. En toch: Islam, ondeelbaar, één !

keling van Shafi en daarna «als bijzonder geleerde en heilige Imam in Bagdad geëerd en vereerd. Door hem zijn meer dan 30,000 (verzameld uit 750,000) tradities gepubliceerd. De Hanbaliyahs zijn steeds gekenmerkt door fanatisme en oproerigheid, en maken slechts een kleine secte uit in Oostelijk Arabië en in Afrika.

De 73 secten, door Mohammed voorspeld (?) worden verdeeld in VI groepen nl.: I de Rafiziyahs, of „SeparatistenII de Kharijiyahs, of „Vreemden'' (opstandelingen tegen Ali); III de J a b a r i y a h s, of ,,Loochenaars van den vrijen wilIV de Gadariyah of „Belijders van den vrijen zuil;" V dejahimiyahs of „Volgelingen van Jahim, den zoon van Safzuan; VI de Murjiyahs of „Uitstellers", — ieder van 12 secten; en VII de Najiyahs, of ,,Behoudenen\ die niet weer verdeeld zijn.

Onder de, elkander lijnrecht tegenovergestelde, leeringen, door sommige dier secten vastgehouden zij hier slechts vermeld :

Aangaande GOD, de leering:

der Salabiyahs, dat God GEEN nota neemt van de handelingen dermenschen; der N a z a 111 i y a h s, dat het geoorloofd is om van den Almachtige te spreken als

van een „DING";

der Mutaragibiyahs, dat God een PLAATS heeft;

der Muattaliyahs, dat de namen der eigenschappen Gods GESCHAPEN zijn.

Aangaande MOHAMMED, de leer:

der Ibariyahs, dat hij wel een wijsgeer, maar geen PROFEET was.

Aangaande den KORAN, de meening:

der W agifiyahs, dat het niet zeker is, of de Koran GESCHAPEN is of niet; der Lafziyahs, dat de Koran NIET van God geïnspireerd is; der Makhlugiyahs, dat, behalve de Koran, ook de Torat (Wet, het O.-Testament) en de Indjil (het Evangelie) zijn geschapen.

Aangaande GELOOF en WERKEN, de leer:

der Riyaziyahs, dat een mensch niet door GELOOF maar door goede werken

behouden wordt;

der Jazimiyahs, dat het ware geloof nog niet geopenbaard is;

der T a r i g i y a h s, dat geloof zonder werken zalig maakt;

der Mutamanniyahs, dat die werken goed zijn, waardoor aangenaamheid en geluk in de wereld verkregen wordt;