is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere Westersche taal kan men in de Jodenwijk hier hooren. ')

Deze wijk is gelegen tusschen het Khalig-kanaal, de Muristan, en de Rue Neuve; dus in het midden der Arabische stad, en grenzende aan de Bazaars; en de D e r b e 1-Y e h ü d i („Joden-weg") loopt evenwijdig met de Rue Neuve, in welke ook vele Joden wonen, en Joodsche winkels en kantoren zijn. Het Joden-kwartier bestaat uit tal van nauwe, vuile, kwalijk-riekende, kronkelende straten en stegen, met hooge, onaanzienlijke huizen, en een menigte winkels, in welke van alles te krijgen is. Enkele, zeer rijke, Joden hebben wel hier hun winkels en kantoren, doch bewonen prachtige huizen, van groote tuinen omringd, in het schoonste gedeelte der Europeesche wijk.

Handwerkslieden, behalve in goud en zilver, en dienstboden vindt men ook hier weinig onder de Joden; bijna ieder houdt zich met den handel bezig. En terwijl de geldhandel in handen der Joodsche bankiers is, doen de Joodsche geldwisselaars, S a r a f s, wier kleine kantoren vooral gevonden worden in de straat, die naar de voornaamste synagoge leidt, en waar men elke gangbare munt gewisseld kan krijgen, ook zeer uitgebreide bezigheid. Ongetwijfeld zijn er vele behoeftigen onder de Joden te Cairo; doch hun meerdere of mindere welstand kan niet afgemeten worden naar hun uiterlijk op straat, daar hun kleeding, buitenshuis, dikwijls met voordacht oud en vuil is om geen aanzien van rijkdom te geven, wat tot afpersing zou kunnen leiden; gelijk ook menige woning, die er van buiten onaanzienlijk en verwaarloosd uitziet, inwendig ruim en gemakkelijk, indien niet weelderig, is ingericht. In hun kleeding, zijn de Joden weinig onderscheiden van de Copten en Arabieren, behalve dat de vrouwen kleuriger zijn in haar opschik, en minder, of niet, gehouden om, op straat, het aangezicht te bedekken. Tegenwoordig genieten de Joden in Egypte politieke vrijheid ; doch vroeger werden zij, bijzonder te Cairo, soms zwaar verdrukt, en hingen zij bijna geheel af van de willekeur der heerschende machten. Nog is „Yahud" een der snijdendste scheldnamen, die iemand hier kan worden toegevoegd.

Het aantal Joden in Cairo wordt verschillend opgegeven, doch

Naar gezegd wordt noemen de Oostersche kinderen Israels, ook te Cairo, zich •doorgaans „I s r a e 1 i e t e n" en niet , J o d e n".