is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruim een kwartier uur verder rijdens, langs den linkeroever van de Nijl, bereikt men het eerste der Ghizeh-wonderen:

Het Museum.

Deze geheel eenige Stichting dankt haar inrichting aan den, even bekwamen als enthusiastischen, Egyptoloog Mariette, in 1881 overleden, en diens, hem waardigen, opvolger Maspero. Tot 1889, was het „Nationaal Museum" te Bulak, maar werd toen overgebracht naar dit voormalige Harem-paleis van den Khedive Ismaël, waaraan deze meer dan 10 millioen gulden, afgeperst geld, moet ten koste gelegd hebben. Om alles, in de 90 kamers van het Museum, met de noodige aandacht te beschouwen, zijn dagen noodig; doch reeds het te doorwandelen, van kamer tot kamer, loont overvloedig de moeite.

Hier toch, zijn de meest kostbare schatten van Egyptische oudheden, meestal door opgravingen aan het licht gekomen, te zamen gebracht; monumenten, standbeelden, tomben, mummies, muurschilderingen, portretten, papyrus-rollen, inscripties, medaillons, steles, vazen, goud- en zilverwerk, wapens, huisraad, afgoden, ja van alles, wat op het maatschappelijk, verstandelijk, politiek, huiselijk, Godsdienstig leven der Egyptenaren, en vooral van hun koningen, hun priesters, hun aanzienlijken betrekking heeft, en een tijdperk omvattende, volgens sommigen, van meer dan óo eeuwen en toch zeker van 4000 jaren; — alles, zooveel mogelijk in chronologische orde gerangschikt, als een open boek der geschiedenis van OudEgypte, waarin zelfs „wie loopt, lezen kan."

Verbaasd moet men staan over den kunstzin en vaardigheid in bewerking der oude Egyptenaren, gelijk zulks bijzonder aanschouwelijk blijkt in hun oudste beeldhouwwerk, geschilderde portretten, weefsels enz. Een houten beeld bijv., te Sakkarah opgegraven, en zeker wel 4000 jaren oud, schijnt zoo aanstonds verder te zullen gaan; reusachtige standbeelden van graniet, bijna onberispelijk geproportioneerd, schijnen te zullen spreken; muurschilderingen zijn allerfijnst afgewerkt enz. „Tot hoe vroeger tijdperk men teruggaat" is gezegd, „zoo volmaakter het kunstwerk in Egypte is. Men klimt