is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de regeering van Cheops, en dus den bouw der Groote Pyramide, stellen ongeveer 2000 jaar vóór de Chr. tijdrekening, - gelijktijdig met Serug, den vader van Nahor. In elk geval, staat het niet uitgemaakt vast, wanneer deze Pyramiden gebouwd werden; noch ook, dat zij dagteekenen van vóór den Zondvloed. En zoolang de Egyptologen zelf het hierover, onder elkander, tot een summa van 2000—3000 jaar, oneens zijn, raakt de beiveerde oudheid der Pyramiden de vertrouwbaarheid der Chronologie des Bijbels allerminst. l)

*) Er worden dertig dynastieën gesteld, die in Egypte geregeerd hebben, n.1.

Het Oude Rijk, van 4400—2466 vóór A. D.t met de dynastieën I—XI.

Het Midden-Rijk, van 2466—1200, vóór A. D., met dynast. XII—XIX.

Het Nieuwe Rijk, van 1200—340, vóór A. D.t met dynast. XX—XXX.

De eerste koning der ie dynastie zal Menes geweest zijn, die van Thebe, Noordwaarts, getrokken zijnde, Memphis gesticht zal hebben, en een nieuw rijk in de Delta gevestigd. Voorts kent men van de eerste dynastieën nauwelijks meer dan de namen, a 1 s men daarop eenigszins aan kan.

De 4e dynast, vangt aan met Senefara; zijn zoon was Cheops (Chufu), die de Groote Pyramide zal gebouwd hebben; en de dynast, eindigt met den vierden koning na dezen. Tot de 11 dynastieën van het Oude Rijk zullen 57 koningen behooren, die, te zamen 1900 jaar, dat is gemiddeld 32 jaar ieder, geregeerd zullen hebben.

Het Midden-Rijk, aanvangende met de 12e dynastie, en eindigende met de 19e, omvat een tijdperk van ongeveer 12 eeuwen, gedurende welke de regeering herhaaldelijk verdeeld was tusschen de heerschappij in Boven-, en in Beneden-Egypte. De 15e en 16e dynastieën, in Beneden-Egypte, zullen die van de H v k s o s(Herders?-) koningen geweest zijn. tegen het einde waarvan Joseph, onder APF.PI II, in Egypte zal gekomen zijn. Onder de 17e dyn. zal door SEKENEN-RA, van Thebe, de Onafhankelijkheids-oorlog aangevangen zijn, die, na 80 jaren, eindigde met de verdrijving der Hyksos. Vertrouwbare data, omtrent de opvolging der koningen, gedurende de XIII—XVII dynast., schijnen in het geheel niet te kunnen worden gegeven.

De 18e dynastie vangt aan met AMOSIS I, en telt 11 koningen, onder welken Israël in Egypte geleefd moet hebben. De eerste koning der 19e dynastie was RAMESES I; diens zoon was SETI I „de Farao, die Jozef niet gekend had" (?); deze werd opgevolgd door RAMESES II, de „Farao der verdrukking", onder wiens zoon, MENEPHTAH II de Exodus zal zijn geschied. De 19e dynastie, zoo bijzonder belangrijk om de geschiedenis van Israël, telt slechts 6 koningen, en met haar eindigde het Midden-Rijk.

Het Nieuwe-Rijk telt 36 Egyptische koningen, onder welke SABACO, de Ethiopiër, de SO der Schrift (2 Koningen 17 : 4), FARAO NECHO (2 Kron. 35 : 20), en TlRHAKA (2 Kon. 19 :9). De 27ste dynast, is Perzisch, (CAMBYSES, XERXES, ARTAXERXES en DARIUS) van 527—421, vóór A. D. Op deze volgden nog drie dynastieën met 8 koningen, en toen eindigde de regeering der koningen van Egypte, tot op dezen dag.