is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun tijd al hun gaven van verstand en oordeel wijdden aan het verzamelen en onderzoeken van handschriften, ter vaststelling van een zuiveren tekst der werken van Griekenlands Dichters en Schrijvers, die anders, waarschijnlijk, onherstelbaar zou zijn verloren gegaan; terwijl, in de omgeving der Heidensche Universiteit, door Joodsche geleerden, de onschatbare overzetting van de Schriften des Ouden Testaments in de Grieksche taal, de Septuaginta, geleverd werd. Te Alexandrië : — achtereenvolgens onder de heerschappij der Ptolomeën, der Romeinen, der Byzantijnen, der Perzen, der Halve Maan; om welks bezit krijgers als Caesar, Octavianus, Chosroe, Amru ten bloede toe gekampt hebben; en welks Sleutelen den toegang tot geheel de Delta van Egypte openden of sloten. Te Alexandrië: — waar, terstond na de uitstorting des Geestes op den Pinksterdag, het Kruis geplant, het Evangelie verkondigd en aangenomen werd; maar waar ook de poorten der helle het uiterste beproefden om de Kerk, door elke combinatie van dwaalleer, te vergiftigen, of haar in bloed te smoren. In de stad, waar de machtigste worsteling van het natuurlijk, menschelijk verstand tegen de geschreven Openbaring Gods, machteloos bleek om één tittel of ïota van de Schrift te verzetten; waar de „dwaasheid" der prediking des Kruises, de hoogste „wijsheid" der wereld tot zotheid maakte; waar de overwinning des Evangelies, over Grieksch-Oostersch Heidendom en PalestynschEgyptisch Rabbinisme, volkomen was. Doch waar ook de Kerk op het smartelijkst heeft moeten ondervinden, dat de wapenen van haar krijg alleen geestelijk zijn, terwijl zij, die het zwaard nemen door het zwaard vergaan. In Alexandrië: —waar, in het bijzonder, aanschouwelijk voor alle tijden, de Kerk onverwinbaar bleek in haar strijd tegen eiken vorm van ongodisterij, afgoderij en ketterij; tegen het Serapium én tegen Philo, tegen Valentinus, Origines, Arius, en andere dwalingleerenden; zoolang zij geen ander wapen gebruikte dan het Woord van God, in de kracht des Geestes. Doch, waar die Kerk ook ten diepste viel, toen, in haar naam, zoo Heidenen als Joden, en ketters van Christelijken naam, bij honderden of duizenden gedood werden. In Alexandrië: — waar Pantaenus, zwak naar de wereld, sterk was in zijn ijver om allen, tot in het verre Indië, het Evangelie te brengen. Doch waar Cyrillus, de machtige Bisschop, op wiens wenk, telkens weer, de fanatieke Christenbevolking, aangevoerd door fanatieker monniken, zich wierp op Heidenen en Joden, zonder onderscheid, om dezen, te vuur en te zwaard, uit te roeien.