is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die er, over het algemeen, in het Westen bestaan, aangaande de omgeving, waarin de personen des Bijbels, en in het bijzonder de Heiland en Zijn discipelen, hebben verkeerd.

Meer echter dan dit, moest het wel, ook hier, ter harte gaan, hoevelen er, in het Oosten, zoo Joden als Mohammedanen, nog leven buiten het Evangelie, en hoeveel dwaalleer, van afgoderij vergezeld, onder den naam van „Christendom", ten aanschouwe van Israël en Ismael, in het Oosten geleerd en beleefd wordt, waardoor de arbeid in het Evangelie, schier onmogelijk gemaakt wordt. „Zullen deze, zeer dorre, beenderen levend worden ?" Ja, als de Heere Heere den Geest in hen zal brengen, naar Zijn belofte. Maar daarom, en daartoe, moet hun toch toegeroepen worden: „Gij dorre beenderen, hoort des Heeren Woord".

Met eenige medepassagiers op het achterdek, waaronder predikanten en Zendelingen, maakte ik aangenaam kennis. Eén passagier, een Amerikaan, naar ik meen, betuigde, aan tafel in de salon, voor mij de hoogste achting te hebben, want ik „was zeker een Joodsche Rabbi, op reis naar Jeruzalem." Doch toen hij vernam, dat ik, zone Israels, den Messias beleed en Christen-leeraar was, wat hij slechts noode wilde gelooven, verklaarde hij, niets met mij „te doen te willen hebben". Van menschen, die „van Godsdienst veranderden, en dat nog wel het eerbiedwaardige Jodendom verlieten om Christen te worden", had hij, die zich zeiven als „ongeloovige" presenteerde, „een afkeer." Bijval echter vond zijn opinie, aan tafel, niet.

Het was te koud en ongezellig, 's avonds, aan dek, om tot laat op te blijven, zoodat ik, evenals de meeste passagiers, vroeg ter ruste ging. Den volgenden morgen, met het opgaan der zon, waren aller oogen naar de Syrische kust gericht; doch het werd ongeveer 10 uur vóór deze in het gezicht kwam ... Is het waarlijk zoo? . . . Zijn daar de bergen van Judea? . . . Ligt daar Carmel... Is dat lage kustland, rechts, Philistia ? En eindelijk: Is die terrasvormig gelegen stad, met die witte huizen, te midden van donkergroene boomgaarden en tuinen, alles zoo liefelijk door de zon beschenen, is dat Joppe...? Het is bijna te verrassend om geen droom te zijn... Doch, nog een kleine wijle; steeds langzamer worden de bewegingen der machine...; het schip wendt zich ...; en wij liggen voor anker op de reede der havenstad van het Heilige Land.

Loof den Heere, mijne ziel.