is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongeveer zoo moet de stad gelegen zijn geweest, toen zij ten N.-landpale werd der erve van Dan (Jozua XIX: 46); als ook, toen Hiram, van Tyrus, hout van den Libanon, tot den bouw van den Tempel, volgens overeenkomst met Salomo, op vlotten afbracht, (II Chron. 2 : 16); en toen, later, bij den herbouw van den Tempel, onder Ezra, hout werd aangebracht door Zidoniërs en Tyriërs (Ezra III : 7). Met het oog der verbeelding kan men nog duidelijk zien, hoe de koene zeevaarders hun vlotten, tusschen de klippen door, zoo dicht mogelijk nabij het strand stuurden; hoe het hout, door duizenden sterke armen op het droge gesleept werd; en straks, met veel moeite, op lastdieren, of ruw samengestelde wagens, naar Jerusalem werd opgevoerd; alles onder veel geschreeuw, waarvan de nagalm nog in de ooren klinken mag. Zóó ook heeft Joppe zich aan Jona vertoond, toen hij zich, door haar nauwe strater, naar die haven spoedde om scheepsgelegenheid te zoeken naar Tarsis. Ook wel aldus in de dagen der Makkabeën, toen Jonathan haar op Apollonius veroverde .... En zeker ongeveer zóó, toen Philippus, nadat hij den kamerling van Candacé gedoopt had, van Azote herwaarts kwam, predikende het Evangelie van den Heere Jesus Christus.

Zoo kan men ook zich duidelijk voorstellen hoe Jaffa gelegen was, toen de Romeinsche bevelhebber Cestius, in 66, troepen zond uit Cesarea, die de sterk patriotische stad plunderden, 8400 van haar inwoners versloegen, en haar daarna verwoestten; en hoe Vespasianus de plaats, in 68, andermaal vernielde, wat aan ruim 4000 Joden het leven kostte. ') En vervolgens: Hoe Amru, Omar's rechterhand in den krijg, Joppe heeft ingenomen in 636; hoe de Kruisvaarders, onder Godfrey van Bouillon, in 1099—1100, van Joppe meester werden en de neergeworpen stad versterkten; hoe Saladin, in Juli 1192, met een sterke macht voor Joppe, toen in het bezit der Kruisvaarders, verscheen, en reeds binnen de poorten was gekomen, toen Richard I, de L e e u w e n li a r t-koning van Engeland, te scheep voor de stad gekomen, met zijn strijdbijl in de hand in zee sprong en, door de zijnen gevolgd, de plaats uit der Saracenen hand verloste; hoe Lodewijk IX, koning van Frankrijk, in 1252, tegen het einde van den zesden Kruistocht, Joppe met muren en torens versterkte, wat niet verhinderde, dat de stad,

*) Joscfikus, Oorlogen II, 18 ; III, 2.