is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij had haar de hand gegeven, haar oprichtende". Dit was bekend geworden door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere. Dat hij, Petrus, nu eenigen tijd in Joppe zou vertoeven, in den dienst des Heilands, lag voor de hand. Doch; waar zou hij inkeeren ? Toch niet in de woning van Tabitha. Onder wiens dak dan?.... Daar was een zekere Simon, zijn naamgenoot, die

wilde hem herbergen, in zijn huis, aan de zee. Maar Simon

was een lederbereider, ■— een looier; oefende dus, naar Joodsch gevoelen, een levitisch „onrein" handwerk uit, en hij, Simon Petrus, de Apostel des Heeren leefde naar de Wet en de inzettingen.... Inwonen bij een „lederbereider", schoon een belijder des Heeren; daar was veel tegen. Doch; hij was de leiding des Heeren gevolgd en had zijn intrek in dit huis genomen.

En sedert Het aantal belijders in deze zeer „Joodsche" stad

was toegenomen; de „gemeente", door Filippus gesticht, had zich uitgebreid. En als hij zijn oog laat gaan over de stad, ziet hij menige woning, waar de Naam van den Messias wordt aangeroepen. Van de stad, wendt zich zijn oog naar de zee, — de „Groote zee", naar het Noorden en Zuiden zich uitstrekkend, langs de kust van Kanaitn, en Westwaarts, als tot in het oneindige. Hij denkt wel aan de stammen Israels in de verstrooiing, aan de andere zijde der groote wateren, die de Boodschap des Heils moeten hooren. En dan : Aan de Eilanden, die, naar het woord der profetie, op „Zijn leere zullen wachten." Immers Hij, de Messias, „zal heerschen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde." Niet alléén Israël, maar ook „alle Heidenen zullen Hem wel gelukzalig' roemen." Doch, dan moest ook hun het Evangelie bekend gemaakt worden, gelijk ook door den Heere bevolen was, vóór

Zijn opvaren ten hemel Wie zal leven als God zulks doen zal ?

En hoe zal het geschieden "

Zoo wel mediteert Petrus, biddende, smeekende om de vervulling van Gods beloften, 0111 licht en leiding voor hemzelven.

Intusschen wordt hij hongerig, schoon het nog de tijd niet is voor den gewonen maaltijd van den dag. Hij begeert te eten, en terwijl zij het bereiden, „geraakt hij in een vertrekking van zinnen." En hij „zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde. In hetwelk waren al de viervoetige •