is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwen van een Hospitaal, en Miss Mangan moest tweemaal naar Constantinopel reizen, eer zij bewerken kon, dat de, tot het koopen van grond en den bouw van het hospitaal, noodige F i r m a n (Verlof) verleend werd. De moeielijkheden in verband hiermede kostten aan de edele stichtster dezer Medische Zending het leven, en zij overleed nog vóór de Firman uitgevaardigd werd. Het hospitaal werd nu gebouwd, en in September 1886 in gebruik genomen. Als geneesheer werd aan de Stichting verbonden een Syriër, Dr. Azarieh, van de Medische School te Beyrout, en de verpleging geschiedt door Mildmay-diakonessen. De inrichting is geheel Christelijk; dagelijks wordt er voor de patiënten Godsdienstoefening gehouden; armen worden in hun kleihutten bezocht; door Zondagscholen enz. wordt gearbeid onder jongeren; meer dan 10,000 buitenpatiënten ontvangen ieder jaar Medische hulp, en ongeveer 500, in den loop des jaars, in het hospitaal. Alles zag er even doelmatig als keurig uit. l)

Vervolgens, bracht ik een lang bezoek aan de „Walker-Arnot" Inrichting ter onderwijzing en opleiding van Joodsche en Mohammedaansche meisjes en van inlandsche Christenkinderen.

Ik werd door Miss Arnott, — een vriendelijke dame, in het zwart gekleed, de zilverwitte haren met een kanten mutsje gedekt, die, in al haar bewegingen, mij aan een dierbare, onvergetelijke ontslapene herinnerde, vriendelijkst ontvangen, en vernam van haar belangrijke bijzonderheden, haar arbeid betreffende.

Daar Miss Arnott lijdende was, en, blijkbaar, niet sterk, verzocht zij een der onderwijzeressen om mij de Stichting te toonen, met haar leerkamers, scholen, slaapzalen, eetvertrek enz., — alles even net, helder, luchtig, doeltreffend, smaakvol zelfs, doch met vermijding van al wat naar pracht zweemt, ingericht. Er waren thans een veertigtal leerlingen, die onderwijs ontvingen in de gewone schoolvakken (altijd insluitende Arabisch en Engelsch of Fransch), in huishoudelijken arbeid en in handwerken, vooral ook in een soort van naald-kantwerk, door een Arabische vrouw uitgedacht, dat goeden aftrek vindt. Op het platte dak van het huis gekomen, had ik een vergezicht, dat nauwelijks te beschrijven is. Naar het Westen, de Zee, nu weinig bewogen, alsof zij, van het onstuimig

') De stichting is sedert van Mildmay los gemaakt, terwijl als geneesheer Dr. MELVILLE KE1TH is opgetreden.