is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezienswaardig was het Museum van oudheden door den heer des huizes, in een daartoe geschikt vertrek, en zeker niet zonder veel moeite en kosten, saamgebracht. Doch bijzonder belangrijk was het mij om persoonlijk kennis te maken met den, nu reeds bejaarden, Zendeling Hall en diens Abyssinische echtgenoote, die uit Israël tot het geloof in den Messias was toegebracht, en bij wie, even als bij haar beide dochters, het Oostersche Joodsche type in alles sterk uitkwam. Mrs Hall sprak Duitsch; doch overigens werden de vrij levendige gesprekken in het Engelsch gevoerd.

Israël in Jaffa.

Van de 24000 inwoners, die Jaffa thans zal tellen, zijn de helft Arabieren (Mohammedanen), 6000 Christenen (meest Roomschen, Griekschen, Armeniërs enz.) en, met inbegrip der nabij gelegen kolonies, ongeveer 5000 Joden; — d. i. bijna een twaalfde deel der geheele tegenwoordige bevolking Israels in Palestina, en ongerekend de vele Joden, die hier, op hun doorreize naar Jerusalem, voor langer of korter tijd vertoeven. Ruim 20 jaar geleden, woonden er slechts van 1000 tot 1200 Joden in Jaffa; en er zijn tijden geweest, dat hun getal hier veel minder was. ') Over het algemeen zijn de Joden hier arm, en hebben zij weinig gelegenheid, behalve door kleinhandel enz. om in hun levensonderhoud te voorzien. Gevolgelijk, zijn zij doorgaans hulpbehoevend. Om in dien toestand een begin van eenige verbetering te brengen, werd door Sir Mozes Montëfiore, die in 1855 een „Firman" van den Sultan, te Constantinopel, verkregen had om grond te mogen koopen, en bezitten, in Palestina een b i a r a h (tuin) aangelegd, even buiten Jaffa, voor vruchtenteelt, en den groei van groenten, suikerriet enz., waar Joodsche jongelingen opgeleid zouden worden als tuinders, welke proefneming, aanvankelijk, echter niet zeer slaagde. Een andere

•) Benjamin van Tudela vond hier, in 1163, slechts één Jood „een verver (van kleedingstukken) van ambacht."

BAMBUS „Palestina, Land und Leute', Berlijn 1898, stelt het aantal Joodsche huisgezinnen te Jaffa op 300 4 400, met 2000 a 2500 zielen, en volgens opgave op het „Zionisten-Congres" te Bazel in 1898, zou het aantal zielen 3000 bedragen. Doch dit is ongerekend de Joden, die in de omliggende kolonies wonen.