is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stichting, door Joden voor Joden, te Jaffa, is de Landbouwschool SjOtf1 mpO, „Mikveh-Israel dat is: „Hope Israels", in het leven geroepen, ongeveer 30 jaar geleden, door den heer C. Netter (en daarom ook de „Netter-School geheeten), onder voortdurend toezicht van de „Alliance Israélite Universelle

Deze Stichting, ongeveer een half uur buiten Jaffa, aan den weg naar Jerusalem, is in vrij bloeienden toestand; met scholen voor jongens en meisjes, en met uitgestrekte gronden, beplant en bebouwd, op welke de pupillen moeten leeren het land te bearbeiden, vruchten te kweeken, de wijncultuur te behartigen enz., terwijl hun ook ambachten geleerd worden. In het N. gedeelte der stad, nabij het strand, is een Joodsch hospitaal, JV2f , „ShaUr Zion"(„Poorte

Zions") geheeten, in 1890 gesticht door het Genootschap jvï jyos „L e m a & n Zion" („Om Zions wil"), en ingericht voor 40 patiënten. Ook anderen dan Joden worden hier opgenomen; aan armen wordt alles kosteloos verstrekt; doch van bemiddelden wordt verwacht, dat zij voor behandeling en verpleging zóó voldoende zullen betalen, dat daaruit ook de kosten voor arme patiënten, geheel of ten deele, kunnen worden bestreken. Al deze pogingen, om arme Joden te hulp te komen, hebben evenzeer ten doel, te voorkomen, dat dezen met de Christelijke Stichtingen, en zoo met het Evangelie, in aanraking zullen komen, als met de oefening van philantropie.

Schoon Jaffa, zoowel om het betrekkelijk groot aantal inwonende Joden als om de vele Joodsche pelgrims, die hier landen, een belangrijk arbeidsveld biedt voor de Evangelie-prediking aan Israël, is daarmede toch eerst in den laatsten tijd een begin gemaakt. Dr. Joseph Wolff vertoefde hier, in 1821, op zijn eerste groote Zendingreize, en herhaaldelijk later; en, in zeker opzicht moet hij de voorlooper der Zending onder de Joden, ook hier, genoemd worden. In verband met de „London Society for the Propagation of the Gospel among the fezvs" („Het Londensch Genootschap tot verbreiding van het Evangelie onder de Joden") werd hier, van Jerusalem uit, nu en dan geëvangeliseerd; en in 1844 werd een depot geopend voor den verkoop en de verspreiding van Bijbels en geschriften in het Hebreeuwsch, Arabisch, Grieksch, Duitsch, Spaansch en andere talen, onder de zorg van een geloovig Israeliet uit Hongarije, C. W. Hanauer. Op dezen, min of meer voorberei-