is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt ver weg; van Duitschland ons door de zee gescheiden, nog verder is de afstand van Bohetne. Wie in Praag de kroon wil dragen, moet ze zelf verdedigen. Help daarbij en wees koninklijken zins. Je steun is onmisbaar. Het valt, geloof mij, een moeder en vorstin moeilijk dit openhartig woord te spreken, maar weet dat mijn Frederik, je gemaal, een edel ridderlijk heer is, maar zich vergist in eigen kracht en bekwaamheid; hij met zijn week gemoed zal nooit een groot, heldhaftig krijgsman worden. Dus steun hem

Doch gedaan was het alweer met de ernstige stemming van Elisabeth. Het denkbeeld door haar schoonmoeder geopperd scheen haar bijzonder te vermaken en lachend antwoordde ze dan ook: //Maar mijn beste, lieve moeder, wat moet ik zwakke, onervaren vrouw daaraan doen? Kan ik een slag winnen? Kan ik onderhandelingen voeren en verdragen sluiten? Daar ben ik niet knap genoeg voor en het ligt ook niet in mijn natuur. Lieve hemel het wordt mij groen en geel voor de oogen van duizeligheid als ik die grijze en kaalhoofdige onde heeren zooals Grün Von Helmstadt ook maar een kwartier lang over staatsaangelegenheden hoor spreken. En krijgsvolk? Als ik zulke menschen om mij heen zal hebben dan moeten zij jong, levenslustig en geestig zijn, zooals mijn dolle neef Christiaan van Brunswijk, die bijna even oud is als ik. Ik heb hem nog maar eenmaal in mijn leven gezien, toen ik in den Haag was, maar die vermakelijke jongen met zijne dwaze invallen beviel mij toen al zoo goed, dat ik terstond met het vaste land was ingenomen."

Toen stond de vorstin-moeder op; treurig en ontmoedigd was de toon harer stem, toen zij zeide: ,/Je schijnt van avond niet in een stemming te zijn om mij te begrijpen. Ik zal dan ook maar heengaan, rust wel!" En als tot zich zelve sprekend, voegde zij er aan toe: //.Ta, ja, de Pfalz gaat naar het Oosten!"

„.Ta, naar het Oosten, de zon tegemoet!" riep Elisabeth haar schoonmoeder met een krachtige stem achterna.