is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord van een edelvrouw verlangd ? Zou ik inij nog een edel vrouw mogen noemen als ik dit deed? Ik had nooit kunnen denken dat een Duitsch edelman aldus tegen mij zou spreken. Ik zou een smet werpen op de herinnering aan mijn te vroeg gestorven man indien ik de zaak, waarvoor hij zijn leven liet ook maar met een enkel woord zou verraden of benadeelen, levenslange smaad zou er rusten op den naam van die onschuldige kinderen indien ik aldus had gehandeld. En zeg mij nu eerlijk uw meening! Wilt u dat ik doe wat u verlangt ?"

„Er is hier geen sprake van mijn bijval of van uwe gemoedsbezwaren, vrouwe Von Steinach, maar van mijn wil en van 's keizers bevel. Hebt u zulke hoogvliegende gedachten, draag dan alleen de gevolgen, aan u de beslissing."

„Het is beslist, ik blijf bij mijn woord!"

,/Dan moet ik u in verzekerde bewaring laten brengen." En Tilly wendde zich reeds naar de deur. Toen was het echter met de oogenschijnlijke kalmte van de zwijgende aanwezigen gedaan.

„Generaal Tilly! Genoeg! Drijf de wreedheid niet verdér, uw helm en uw schild verbieden u dit" riep de gouverneur verontwaardigd uit. „Het is een hulpelooze vrouw, een vrouw van edele geboorte, die voor u staat. Denk aan de verlaten weezen, deuk aan uw eigen moeder!"

„Heer Von der Merveu, ik heb u vooruit gewaarschuwd, dat er hier dingen zouden gebeuren, die wel eens niet naar uw zin zouden zijn. Ik verzoek u dan ook u niet te bekommeren om mijn schild of om mijne familietraditie's noch om den eerbied, dien ik voor vrouwen moet hebben. In dit vervloekte land, waar de calvinisten? . . . ."

„Nu is het genoeg en teveel!" riep Barbara uit en ging vlak voor den generaal staan. Voor mijn part moogt gij mij in de gevangenis laten werpen of zelfs wel doodschieten, het komt er bij zulk een algemeene slachterij op een lijk meer of minder toch niet aan. Maar begin mij niet te smalen op dit land en de calvinistische leer. Wij doen dit ook niet op