is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een anderen droom. Ik zag mijn eenig kind met krans en sluier voor het altaar staan, achter haar smeekte de vader des hemels zegen op haar geliefd hoofd. Aan haar zijde stond een man naar mijn hart. En ik stond dien man, mijn schoonzoon, bij met raad en daad op zijn levensweg en tot heil en vreugde van zijn vrouw genoot hij de achting van heele wereld. Kleinkinderen kwamen tot mij, den gelukkigen grootvader en speelden aan mijn knieën ... en daareven lag voor mijne voeten een vreemde bedelares en naast haar stonden twee brutale jongens, waarvan de een mij, oude man, uitdagende woorden toevoegde ..

,/Vader, bedenkt, dat het nog maar kinderen zijn en dat zij zich bezondigden uit liefde voor mij.... Maar laat mij nu eindelijk weten, vader, wat u van plan bent om te doen. Martel mij niet langer! Wilt u mij wederom verstooten? Vader, dat zou ontzettend zijn!"

//Neen, mijn kind ! Wees gerust. Ik wil alleen maar open kaart met je spelen. Geen ontroerend, aandoenlijk tooneelstuk wil ik opvoeren. Ik wil je niet vleien met valsche hoop wat de gevoelens van mijn hart betreft. Je man, die je aan mij, den vader, ontnam, de vader van je kinderen is dood; als christen, als je vader is het mijn plicht je te beschermen en dat zal geschieden. Maar daarmee zullen jullie je tevreden moeten stellen, jij en je kinderen. Twaalf jaren lang heb ik getreurd om mijn kind" — de stem van den ouden man begon te beven — //mijne kleine, lieve Agnes, mijn oogappel, is in dien tijd voor mij verloren gegaan, mijn hart is oud en koud geworden. Wij zullen elkander niet weder leeren begrijpen .... Wees nooit bevreesd voor harde woorden! Nooit zal ik met minachting spreken over je man .... maar liefde ?"....

i/O, vader, wees niet zoo hard!"....

//Nu niet meer, Agnes, ik ben doodmoe!"

//Zooals u wilt, vader. Mij blijft geen keuze en ik moet dankbaar zijn voor hetgeen u voor mij doet."

En langzaam verliet zij het vertrek. En toen de deur was