is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Ongelukkig genoeg niet. Als grootvader ons niet helpt ziet het er treurig met onze wenschen uit. Wij bezitten niets, hij is rijk, maar .... arme vrijbuiters worden niet aangenomen. Maar wat kan het mij ook schelen, ik ga het grootvader eens ronduit vragen, eer wij dat hebben gedaan weten wij tocli niet waar wij aau toe zijn."

„Ik zal je niet in den steek laten. En als het ons lukt haal ik eeu dubbele-wijnruittak van moeders graf een voor jou en eeu voor mij, die zullen ons beschermen tegen ijzer, staal en lood."

//Ik wil het takje medenemen als eeu heilzame amulet en ik hoop dat het, als een aandenken aau moeder, meer nut aanbrengt dan de zegen van een Vlaamseh ridder of een Passauer briefje met teekens en kruisen, die iemand onkwetsbaar moeten maken tegen alle ongemak in den strijd. liet beste verdedigingsmiddel echter blijft een goed zwaard van meester Lobedanz en de beste beschutting een van zijn ijzeren kielen."

De broeders hadden nu het Raadhuis op de markt bereikt en hoorde juist hoe eeu koopman in lakensloffen, die met een rijtuigje voor het Raadhuis stilhield aau een bode van het Raadhuis vroeg: //Waar is het huis van den vrijheer Von Maltiz te vinden?" Berthold trad vlug op den vreemdeling toe en zeide: //Ik kan u den weg wijzen, wij zijn de kleinzoons van den vrijheer Von Maltiz."

//Kijk eens aan, dat treft goed!" antwoordde de vreemdeling op opgewekten toon, //ik hoop dat het een goed voorteeken zal zijn, dat ik onder uw geleide bij uw grootvader aankom. Is het ver?" vroeg hij verder, nadat hij den koetsier gelast had met het wagentje te rijden naar de herberg //Het Gouden Harnas."

//Niet meer dan honderd schreden, heer!"

De vreemdeling vroeg nu de jonge lieden belangstellend hoe hun grootvader het maakte: „En bent u beiden reeds lang bij den ouden heer?" vroeg hij verder.

//Bijna acht jaar," klonk het antwoord.