is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijke Tilly over onze stad heeft gebracht. Des hemels vloek moge hem treffen \"

»De worger van Heidelberg en nu ook van Maagdeburg." liet Berthold zich hooren.

,/De woedende Pappenheim . . . begon de zieke . . . » Pappenheim ? Neen, neen, daarvan moogt u tegenover ons geen kwaad spreken, wij hebben hem leeren kennen, hij gelijkt een dreigende krijgsgod, maar hij is een wakker edelman."

,/Zoo? Het kan zijn, maar zijne Walen zijn onmenschen en hebben huisgehouden als losgelaten duivels." En nu vertelde de zieke hoe ondanks het dralen van Johann George aanvankelijk alles goed was gegaan en hoe men zich ten slotte door een list had laten beetnemen. Door het geschut te laten wegsleepen op zichtbare wijze had Tilly de belegerden in den waan gebracht, dat hij was afgetrokken, de wachten hadden zich ter ruste gelegd, toen zij ontwaakten, was het te laat."

z/Ik was 's morgens vroeg," vervolgde Dr. Henneberger, z/op het raadhuis bij onzen overste, Diederik Von Falkenberg, ons door den Zweedschen koning gezonden, een man trouw als goud, met een arm sterk als ijzer en staal. Wij hoorden kleingeweervuur in de verte . . . een bode komt buiten adem aansnellen . . . ffde vijand was op de wallen" . . . //Voorwaarts, mij na!" roept Falkenberg . . . wij snellen de straten door en bereiken in vijf minuten den wal, waar wij stadgenoot en vijand handgemeen vinden . . . allen vooruit een reuzengestalte, zijn zwaard maakt ruim baan onder de onzen . . . i/Pappenheim" zegt de overste .... het was zijn laatste woord . . . doodelijk getroffen valt hij neer aan mijne zijde ... alles verloren ... ik word door de achteruitwijkende verdedigers mee gesleurd . . . mijn oor wordt doorboord door een kogel. Nog eenmaal kijk ik om en wederom zie ik den geweldigen Pappenheim, die als een vertoornd roofdier ons op de hielen zit. Bloed druipt van zijn voorhoofd, bloed druppelt van zijn handen, van zijn zwaard. . . .

Door de menigte meegesleept heb ik bijna geen eigen wil