is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kleine pantser eensklaps begon te leven en zich begon te bewegen, dreigend zijn armen omhoog hief en een pas vooruit deed, waarop tegelijkertijd uit het gesloten visier van Kunz Von Kauffungen een dof maar gebiedend: //Halt!" klonk.

Berthold liet met een kreet van schrik zijn dolk op den grond vallen en staarde evenals Winfried met een bijna waanzinnigen blik op de ijzeren gestalten, die bij het droevig schijnsel van de dievenlantaarn echte spookgestalten geleken.

De beide broeders Lobedanz waren van schrik op hun knieën gevallen en riepen uit: //Alle goede geesten loven God, hun Heer!"

Statig stapte nu het kleine pantser zonder zich vooreerst verder 0111 de vier jongelieden te bekommeren naar de deur, en grendelde die stevig. Vier paar oogen volgden zijne bewegingen en waagden het nauwelijks adem te halen. Zij zagen hoe de sleutels uit de gesloten deur genomen werden en het pantser zich omdraaide en nu regelrecht op hen afkwam.

//Zoo!" zeide het op grimmigen toon, ,/de muizeval is dicht!" En toen het wandelende pantser zijn visier opsloeg, kwam liet vuurroode gelaat van meester Lobedanz te voorschijn. //Nu heb ik jullie in den val en zal ik je leeren schande te brengen over mijn huis, jullie struikroovers, moordenaars! En jij, heer rooverhoofdman," wendde hij zich tot den verbluften Berthold, //jij bent me een echte nar en hansworst! Tilly wil je temidden van zijn leger aanvallen en ombrengen en als een oud verroest pantser zijn armen opheft, laat je van schrik je wapen vallen? Je bent me een held van de historie l"

En terwijl het viertal nog sprakeloos van ontsteltenis meester Lobedanz in zijn pantser aanstaarde, begon nu ook Kunz Von Kauftungen op zijn beurt zijn strafpredikatie. Het gelaat van dominee Leander was al even rood als dut van meester Lobedanz in zijn ijzeren omlijsting. En terwijl hij zich met gezucht en gesteen ontdeed van zijn wapenrusting voegde hij het viertal toe: ,/Zoover is het dus met jullie gekomen! Is dat alles wat ik heb bereikt in al die jaren?