is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paddestoelen uit den grond op. Gustavus rex zou zich een eigen lijfgarde van pages kunnen houden. Neen, mijn beste jonkertje, daarvan komt niets. Maar je bevalt mij, overste Teuffel. Ik houd er nu wel geen pages op na, daarvoor ben ik niet voornaam genoeg, maar als jullie iets wilt leeren van het krijgsmansvak dan kun jullie dat, geloof ik, bij mij even goed als bij een ander. Hier bij mijn voetvolk, het blauwe Siidermann-regiment, is natuurlijk geen plaats voor jullie, want je kunt maar niet terstond officier worden, maar daarnaast ligt het Ortenburgsche cavalerieregiment, dat eveneens onder mijn bevel staat. Ik wil jullie als vrijwillige ruiters aannemen en zal jullie schildknapen ook in mijn dienst nemen. Het dient terstond aan den koning te worden gerapporteerd, hij wil alles weten. Heeren, treedt eens nader" . . . dit tegen kapitein Rolfson en vaandrig Tott, //laat ik u eens aan elkander voorstellen, dit zijn de jonkers Von Steinach. Deze vaandrig is de neef van mijn beroemden kameraad Aka Tott, die hem onder mijne bevelen heeft geplaatst."

Hartelijk en opgewekt sprak de overste, minder voorkomend was Olger Tott. Wel reikte hij de jongelieden, die van zijn leeftijd waren de hand, maar zijn gelaat zag er niet naar uit, alsof hij lust had vriendschap met hen te sluiten.

Eer de overste met zijn nieuw aangeworven manschappen zijn tent verliet om hen hun plaats aan te wijzen, hoorde hij hen nog geducht uit omtrent alles wat zij kenden en gaf hij hen vele nuttige wenken.

vZeg eens vaandrig," begon Swen Rolfson, toen de beide Zweedsche officieren alleen in de tent waren achtergebleven, //zeg eens, vaandrig, wat zet jij een zuur gezicht net als een kat die azijn inplaats van melk in zijn melknapje vindt? Wat hebben die kranige Duitsche jonkers je gedaan, dat je ze zoo woest nakijkt? Ze zullen je niet in den weg staan om carrière te maken, zij komen immers niet in jou regiment. Overste Teuffel zou het alles behalve goed opnemen als hij het isegrimmig gezicht te zien kreeg, waarmee je hem nakijkt."

//Laat hij het voor mijn part niet goed opnemen!" ant-