is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriendelijk woord, daar konden de mannen zich niet langer inhouden. Vivat Gustavus rex!

Toen de stoet de nieuw aangekomen vrijwilligers naderde, maakte overste Teuffel den koning opmerkzaam op de jonkers. De groote, blauwe oogen van den koning rustten een oogenblik welwillend op de knappe, jonge mannen, toen zeide hij: //Jullie verlangt in mijn leger dienst te nemen?"

,/Onder de vanen van Uwe Majesteit," sprak Berthold op vasten toon, al klopte zijn hart ook luide, ,/hopen wij met God ons land en de vrijheid van ons geloof te dienen!"

vBraaf gesproken, jonker. Overste Teuffel heeft je bij mij aanbevolen en naar het mij toeschijnt niet zonder rede. Niet uit roofzucht, hebzucht en eerzucht willen wij strijden, maar zooals je zegt met God voor de welvaart van het land en de vrijheid van geloof. Neem ze onder je hoede. Teuffel! Zooals je me hebt verteld, waren zij nog niet eerder in het gevecht en zij kunnen geen beteren leermeester krijgen dan jou. Jullie zult spoedig den vuurdoop ontvangen, jonkers!"

//Wij zullen ons best doen de goedkeuring van Uwe Majesteit te verwerven!" sprak Winfried.

Met schitterende oogen staarden de broeders den koning na, nadat hij hun groetend met de hand had verlaten. ffGoed en bloed voor koning Gustaaf Adolf! . . . Goed en leven voor onzen bevrijder! . . . Met hem overwinnen of vallen! . . . God met hem en met ons l"

Nadat het verbond tusschen Zweden en Keur-Saksen was gesloten scheen de keurvorst eensklaps een geheel ander man te zijn geworden. Hij, de voorzichtige, besluitelooze vorst, de eeuwige draler was nu in den krijgsraad bij Diiben een van de stoutmoedigsten. Terwijl de Zweedsche koning in overweging gaf om Tilly, den tot nu toe onoverwonnen veldheer, door kleine aanvallen af te matten en te verzwakken eer men alles op het spel zette, stemde de keurvorst voor een grooten veldslag met het geheele leger. Daarbij moet men echter wel in het oog houden, dat het zijn eigen Saksenland was, dat op dit oogenblik door al de verzamelde vijandelijke