is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrepen, oude jongen? Kom laten wij eens klinken op jou gezondheid."

,/Zooals je wilt, mij best." En zij dronken de bekers leeg in lange teugen.

^Schenk nog eens in Peter, en dan aan het vertellen. Peter, Peter, wie zou hebben voorspeld, dat jij, de beste kapitein van mijne escadrons, de wildste ruiter van het geheele leger mij het eerst weer onder de oogen zoudt komen als monnik." Eu Pappenheim lachte, dat de kamer dreunde. Toen hij echter in het vertrekje daarnaast een pynlijk gekreun hoorde, drukte hij zijn hand op den mond en zeide: //Hemel ja! Nou, hoe denk je over hem daar?"

z/.Te kunt gerust verder spreken, Gottlried, die is nog buiten bewustzijn, maar wees gerust, ik knap hem wel weer op, maar het zal lang duren. Vertel mij straks eens, wie hij is. En je woudt weten, hoe ik . .

Dat kun je begrijpen, sedert Stralsund heb ik niets meer van mijn wilden Peter gehoord, het was alsof de aarde je had ingeslokt."

En nu vertelde pater Eusebius zijn ouden krijgsmakker hoe hij eensklaps genoeg had gekregen van het woeste krijgsmansleven na een bijzonder bloedig tooneel, waar hij onnadenkend zijne manschappen verlof toe had gegeven en hoe hij toen besloten was om zich voortaan te wijden aan de zieken en te trachten aan hen goed te maken wat hij had misdreven in den oorlog.

z/Zooals je weet, was ik eerst protestant, door al het geharrewar hier in Halberstad en het getreister van bisschop Christiaan, die mijn vader tot den bedelstaf bracht, werd ik roomsch-katholiek, nu bekommer ik mij niet meer om godsdienstkwestie^, maar mijn orde laat mij stil mijn gang gaan . . Het was een lang verhaal geweest wat hij had gedaan Nu sprong hij op en keek zijn gast verbaasd aan. //Maar Gottfried, kerel, wat is er aan de hand? Je bent zoo wit geworden als een lijk!"

En zacht klonk het vau Pappenheim'slippen: //Maagdenburg!"