is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De oude Würzburger brug, die de vijand bij zijn terugtocht op Mariënburg heeft afgebroken, is zoo goed mogelijk hersteld en overste Ramsay is er over getrokken, hij heeft echter onder het vuur van den burcht veel verliezen geleden."

„Hebt ge wel eens gehoord van een hangende brug of er wel eens gezien ?"

„Gezien niet, er van gehoord wel. In Neurenberg moet er zoo een zijn. Leubelfinger zal ons wel op de hoogte kunnen brengen."

„Loop heen met dien page ! Die kan niet eens een brug bouwen sterk genoeg voor een dozijn katten. Neen, hadden wij Just maar hier. Die heeft er eens een zien bouwen

wel drommel hoe was die ook weer, wat heeft hij

daarvan verteld ?"

„Bedenk je eens goed."

„Wacht maar even, ik ben er bijna. In den nood maakt men uit een regenworm een halsdoek eu uit een spinrag een klokkehuis . . . Juist . . . ! Zoo was het! En het moet met die hooge oevers hier niet zoo moeilijk zijn om uit te voeren Wij spannen de dikste, langste touwen, die wij bij de kanonnen hebben over den stroom en sjorren ze aan weerskanten vast aan de boomwortels. De touwen moeten natuurlijk overal op een gelijken afstand gespanneu worden en zoo strak mogelijk worden aangetrokken. Daarover heen wordt een laag balken met touwen vastgesjord en wel zoo dat ze niet kunnen verschuiven. Dau nog een laag plankeu en de hangende brug is klaar. Voor de paarden is het niets, die kunnen echter den Main doorwadeu of overzwemmen, het voetvolk moet zich ook maar redden, maar onze vier kanonnen en den kruiwagen brengen wij desnoods als de mannen zelf trekken over de brug. Ik wou, dat Just hier was, die heeft meer verstand van timmermans- en schrijnwerkersgedoe, maar het moet gaan, hoe denkt gij er over, luitenant Berthold ?"

„Ik heb goed opgelet en ineen je te hebben begrepen. In ieder geval kom je straks mee naar den overste en legt het hem nog eens uit."