is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkste vorst van Zuid-Duitschland en had al zijne schatten binnen de veste laten brengen.

//Die lange Gothische kameraad schijnt ons ons aandeel niet te gunnen," merkte Berthold lachend op tegen Valentijn, toen hij en zijn getrouwe wapenknecht ieder het paard hadden gekregen uit den buit, waarom zij hadden verzocht en overste Axel Lillie hierbij nog ongevraagd voor Berthold eeu kostbaren ketting en voor Valentijn een gouden beker had gevoegd.

,/Olger Tott? Die kan ons van het begin af aan niet uitstaan. Maar laat hij mij maar uit den weg blijven, ik kon wel eens genoeg van hem krijgen l" mopperde Valentijn.

Den volgenden dag na de algemeene godsdienstoefening waaraan de koning met al zijn manschappen had deelgenomen, vroeg en verkreeg de hertog van Saksen Weimar twee dingen van den koning. In de eerste plaats, dat hij met zijn regimenten de voorhoede mocht aanvoeren op den tocht naar den Rijn en in de tweede plaats, dat luitenant Berthold Landschad Von Steinach vergezeld van zijn schildknaap Lobedanz als persoonlijk adjudant in zijn dienst mocht treden.

Het was November. Een dichte, koude mist lag over de geheele Rijnstreek. Zonder elkaar te kunnen zien stonden de vijanden tegenover elkander aan weerskanten van den Rijn. Gustaaf Adolf had zijn kwartier opgeslagen in Frankfurt, de Spanjaarden hadden Mainz bezet. De geheele streek tusschen Biebrich en Rüdesheim was ingenomen door de troepen van hertog Bernhard van Saksen Weimar.

Twee ruiters, gevolgd op eenigen afstand door een derde, draafden ki den namiddag langs den stroom tusschen Rüdesheim en Asmannshausen. Als de wind een oogenblik opstak en den nevelsluier boven de rivier een weinig uiteenscheurde, bleven zij staan en beproefden den tegenovergestelden oever te verspieden. Zij kwamen echter tot geen bevredigend resultaat.

//Het is vergeefsche moeite, wij zullen geduld moeten hebben, het is te hopen dat het weer spoedig een weinig opklaart,