is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorziening zoodra het ons geslacht, het geslacht van Wettin, betreft ? En is hij er dan misschien de man naar, dien men met vreugde volgt, hij die steeds twee heeren dient? Die zijne troepen tegen de keizerlijken zendt en daarbij onafgebroken met Ferdinand onderhandelt?"

,/Daarin stemmen wij overeen, vorst, ik heb Johan George ook nooit mogen lijden."

„Ieder wil voor zich een flarde van het land afscheuren, naar het geheel vraagt niemand. Zonder mijn huis bovenmate te roemen mag ik gerust zeggen, dat wij, mijne broeders en ik, het meeste over hebben voor de goede zaak, dat wij strijden met de meeste volharding Mijne broeders lijden veel, wij moeten als vorsten ons veel laten welgevallen, ik zou gaarne met weinig voor lief nemen en als eenvoudig officier door het leven gaan, maar om de Zweden geef ik mijne rechten als rijksvorst niet op. Arm rijk, wat zal er van u worden? George Willem van Brandenburg waagt nauwelijks adem te halen en dan de arme winterkoning? . . ."

,/De hemel beware me! Ik heb liet in Frankfort aan het hof van Gustaaf Adolf met eigen oogen gezien. De man, die liet waagde openlijk tegen den keizer in opstand te komen, springt als een hondje gehoorzaam om den Zweedschen troon. Mijn vader had zijn leven voor hem feil, ik ben door mijn geboorte verplicht hem te dienen, maar" . . .

„Je hoeft me niets te zeggen, Steinach. Geloof me, je Frederik V krijgt voorloopig zijn Pfalz nooit terug van Gustaaf Adolf. En dat wel om de eenvoudige reden, dat hij de Zweden op het oogenblik niet van dienst kan zijn. Hij is geen krijgsman, dat heeft hij genoeg in Bohème bewezen, zijn schoonvader Jacob had evenals nu zijn schoonbroer Karei van Engeland alleen maar mooie beloften voor hem over. Gustaaf Adolf zou dan ook wel onnoozel zijn als hij zoo'n dommen streek beging. En daarom is het dan ook, dat ik mij den Zweden zoo nuttig en onmisbaar mogelijk maak. Mijn zwaard en mijn staatkunde is bij mij een."