is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de scharen van Tilly met de frissche troepen van Wallenstein heeft mogen verbinden. Ja, hij heeft den hemel nog mogen danken, dat het den Zweedschen koning niet is gelukt, deze merkwaardig vriendschappelijke samenkomst te verhinderen. Men zegt, dat de hertog van Friedland een leger van 50.000 man onder zijne bevelen heeft".

En nadat Berthold nu nog op verzoek van de anderen had verteld van zijn tocht met hertog Bernhard van Saksen naar Tirol, die wel veel roem maar niet veel voordeel, en wat erger is nog veel teleurstelling had opgeleverd, nam hij zijn glas op en riep uit: //Laten wij nu eens drinken op den eerst volgenden roemrijken slag. En dan wordt het onzen tijd, Valentijn! Mijn dank, Leubelfinger! Heeren, goeden nacht!"

ü,n weldra had Wallenstein, de onbeperkte gebieder van het nieuwe trotsche leger, dat hij uit eigen middelen onderhield, zich gekampeerd in een halven ring bij Fürth om de stad Neurenberg en zijn koninklijken gast uit Zweden. Als een mol groef hij zich steeds dieper in, al hooger en steviger werden de wallen van zijn kamp, meer en meer sneed hij het Zweedsche leger en de trotsche stad Neurenberg, waarheen vele duizenden van het platte land waren gevlucht, den noodigen toevoer van den kant van het Zuiden en het Westen af. En toen nu binnen de muren van de oude rijksstad de honger tot hongersnood steeg, toen zware ziekte en menigvuldige sterfgevallen onbarmhartig de bavolking teisterden, toen wist Gustaaf Adolf zelf wel het beste waarom hij nog steeds terugdeinsde voor den eersten zwaardslag, waarom hij eerst al zijne scharen onder Bernhard van Weimar, Banner Oxenstjerna tezamentrok, al moest hij daardoor op andere plaatsen als in Tirol vele veroverde voordeelen prijsgeven: hij had zich te zwak gevoeld om aan een aanval te deuken. Toen nu echter alle legerafdeelingen, waarop hij kon rekenen, bijeen waren, stond het bij den koning vast, dat hij zonder aarzelen een voordeel op den tegenstander moest behalen, ten einde de getrouwe, door het beleg in diepe ellende