is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook bijzonder werd onderscheiden door koningin Eleonora, de weduwe van Guslaaf Adolf, in die dagen nauwelijks gehoopt de algemeen erkende aanvoerder -van liet leger te worden.

Het hoofd van de protestantsche zaak werd voor de eerstvolgende jaren na den val van Gustaaf Adolf een man van niet vorstelijken bloede, de Zweedsche kanselier Axel Oxenstjerna en terwille van de waarheid moet worden gezegd, dat hij voor het oogenblik de geschikste persoon was. Niemand kon ontkennen, dat de Zweedsche kroon de verdienste toekwam in Duitschland geloofsvrijheid tot stand te hebben gebracht. Al viel het den Duitschen vorsten moeilijk zich onder een eenvoudig Zweedsch edelman te stellen, hun ijverzucht werd daardoor onderling niet aangewakkerd en Oxenstjerna stond met recht bekend als de eenige man, die volkomen ingewijd was in de plannen van Gustaaf Adolf.

Eenige maanden na den slag bij Lützen gelukte het den verstandigen kanselier de vier Nederduitsche kreitsen buitendien Frankenland, Zwaben en de beide Rijnlanden tot een verbond met den kroon van Zweden over te halen, dat in Heilbron gesloten hem zelf tot leider van het geheel maakte. Daar Oxenstjerna wel wist, dat hij grooter staatsman dan soldaat was, liet hij door het Heilbronner verbond vier mannen tot veldheer benoemen: hertog Bernhard, veldmaarschalk Ilorn, pfalzgraaf Christiaan van Birkenfeld en rijngraaf Otto Lodewijk. De opperste leiding bleef berusten in handen van den kanselier.

ïwee weken na den dood van Gustaaf Adolf stierf ook Frederik V van den Pfalz.

Het was in het voorjaar van 1633. Terwijl een gedeelte van het Zweedsche leger naar Beieren was getrokken, hadden hertog Bernhard en generaal Horn; ofschoon geen dikke vrienden, hun kamp opgeslagen bij Rain aan den Lech, omdat men een uitval van Wallenstein uit Bolieme naar dezen kant kon verwachten en hem met een sterke macht tegemoet wilde trekken.

//Uw broeder heeft toch geen geluk in den oorlog," merkte