is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoeg aan uw eigen last te dragen. Vertrouw intusschen op de toekomst."

z/Dien troost hebben zij mij in Heilbronn ook gegeven."

//Bent u daar ook geweest? Wat heeft men u toegestaan?"

//Rang en titel . . . zonder een bewijsje van macht. De Zweedsche kanselier en de protestantsche vorsten hebben mij erkend als rechtmatig keurvorst van de Pfalz en mij wegens minderjarigheid voorloopig onder de voogdij gesteld van mijn oom, Lodewijk Filips. Waartoe die comedievertooniug? Hij heeft zelf niets om te regeeren. Wel hebben de Zweden weldra met uitzondering van eenige bevestigde plaatsen nu onze geheele Pfalz in hun bezit, maar er iets van afgeven doen zij niet. Een klein gedeelte is nog in handen van de Beieren . . . wat blijft er dan over voor mijn oom en mij ? Ge weet niet met welk een knagend verdriet in mijn binnenste ik hierheen ben gereden."

//Komt u regelrecht van Heilbronn ?!'

Zooals ge het nemen wilt, men moet wel af en toe een omweg maken, het geheele land wordt onveilig gemaakt door stroopers."

//Hebt u niet nieuws meegebracht uit Heidelberg ?"

//Tot aan de poorten van de stad kon ik ongehinderd rijden maar stad en slot zijn in handen van de Beieren. Maar hebt ge het al gehoord, Steinach, dat de Dilsberg in handen van de Zweden is ?"

//Dat is goed nieuws, hoe is dat toegegaan ?"

z/Pfalzgraaf Christiaan von Birkenfeld heeft dc burcht door zijn overste, Abel Moda, laten bestormen en zoo hevig laten beschieten, dat er na verloop van drie dagen een bres was ontstaan. Daarop hebben de Beieren gecapituleerd en zijn afgetrokken. De pfalzgraaf ligt nu voor Heidelberg en hoopt het weldra in te nemen, daar hij den Opper-Neckar van Dilsberg uit beheerscht. Toen ik wegreed bood de stad nog hardnekkig tegenstand."

//Dilsberg!" zeide Berthold peinzend. //Ik heb soms oogenblikken, dat ik er naar kan verlangen veilig en wel als