is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in Frankrijk's hoofdstad had doorgebracht, zooals hij zich uitdrukte, wendde hij zich tot haar dochter en sprak: „Prinses Marguérite, het verblijf in Parijs is niet altijd even aangenaam en gemakkelijk voor mij geweest. Hier in het huis van mijn wapenbroeder en geloofsgenoot heb ik telkens alle zorgen op zijde kunnen zetten. En indien ik toch nog met leedwezen scheid uit deze vreemde stad, dan is het paleis Rohan met zijne dierbare bewoners daaraan schuld. Moge het mij later, zij het hier in Frankrijk of in mijn vaderland, vergund zijn u niet als Fransch generaal maar als vrij Duitsch vorst weder te zien. God zegene u!"

En zij keek hem aan met schitterende oogen vol vertrouwen en antwoordde: ,/Ik dank u, hertog, voor uw hartelijke woorden en wenschen. Wees er van verzekerd, dat onze zegewenschen eveneens u den wapenbroeder van mijn edelen vader vergezellen. Ik heb u ook reeds hier, niet anders beschouwd, dan als Duitsch vorst. God zij met u, tot weerziens!

Tot Berthold, die zwijgend een buiging wilde maken, sprak zij: „Ook u, jonker Von Steinach wensch ik alles goeds en veel geluk op weg naar het vaderland."

Hij keek haar aan en antwoordde op weemoedigen toon: „Naar het vaderland, prinses? Ja, u hebt in zekeren zin gelijk, sedert meer dan vier jaren is het legerkamp mijn vaderland. Maar wie weet of ik nog niet eens den burcht mijner vaderen in mijn eigenlijk vaderland zal veroveren, doch waar het ook moge zijn, mijn toekomstig vaderland, in oorlog of vrede zal uw beeld, schoone prinses Marguérite, mij steeds in de herinnering blijven."

Het afscheid van hertog Bernhard van Weimar had met de noodige eerbewijzen plaats. Zoo slim was men aan het Frausche^hof wel om het hieraan niet te laten ontbreken. Tusschen de menigte, die voor het Arsenaal stond verzameld om den schitterenden stoet te zien, opgesteld als eergeleide van den hertog van Saksen-Weimar, merkte Berthold ook Ben Sina op en hij hoorde duidelijk de woorden: „God behoede de Pfalz, ons vaderland!"