is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIKNOK HOOFDSTUK. Do beste Hugenoot,

liet was de winler van bet jaar 1038. Het plaatsje Wegestetten tusschen Rheinfelden en Laufenburg, toentertijde nog Duitscli grondgebied, lag geheel in ijs en sneeuw, slechts met moeite waren de verkeerswegen opengehouden. In een der kamers van een welvarend Zwitsersch huisje brandde een helder vuurtje. Op liet nette bed lag Henri, hertog de Rohan, zwaar gewond met verbonden hoofd. Aan zijn bed zat Berthold Von Steinach, die hem sedert twee dagen oppaste. Naast het bed stond een schotel met ijs en een glas versche melk.

De Fransche edelman bad deze wonde opgedaan van een ruiter van generaal Johann Von Werth, in den slag bij Rheinfelden, de eerste grootere slag na dien van Nördlingen, waarin zich de Habsburgers met hunne tegenstanders de Franschen, aangevoerd door hertog Bernhard van Weimar maten. Niet als Fransch generaal, zooals voorbeen, was Henri de Rohan in den slag getrokken. Zijn vaderland, zijn koning en bloedverwant, en in de eerste plaats de katholieke hofpartij hadden Frankrijks besten degen, heldersten kop en braafste hart aan zijn lot overgelaten, eigenlijk verraden. Sedert meer dan vijf jaren had hij de Fransche vlag glorierijk verdedigd in Zwitserland tegen de Habsburgers. Hij was liet, die de Zwilsersche passen den Oostenrijk ter lnilp snellende Spanjaarden versperde, de Spanjaarden aan bet meer van Como bloedig versloeg. Doch door zijn eigen vaderland