is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bosch had Taupadell hen den weg reeds versperd. Eenige aanvoerders schenen eerst te zijn ontsnapt, zij zijn echter gevankelijk weder teruggebracht . . . kortom wij hebben het geheele keizerlijke generaal-kwartier !"

z/De hemel zij dank, de nederlaag van onlangs is nu weder quitte gemaakt. Reinfelden staat gelijk met een zege voor Bernhard van Saksen Weimar."

//Zeker! En een belangrijke zege. De Habsburgsche overheersching is weder voor een keer gebroken, de Rijn behoort ons. Ik ben op bevel van hertog Bernhard vooruit gereden om u de heuchelijke tijding te brengen."

En niet lang duurde het of hertog Bernhard verscheen zelf. Ook hij spande zich in om terwille van den gewonde zijn opgewondenheid te temperen, hetgeen hem eveneens slechts half gelukte, en boog zich behoedzaam over het bed. //Gloria Victoria!" sprak hij op fluisterenden toon, doch hertog Henri antwoordde bijna nog luider dan hij: /yLeg je geen dwang op. Het geluk wil zich uiten en zulk een goede tijding is beter voor mij dan artsenij. Spreek dus vrij uit!"

//Het is een buitenkansje zonder weerga. Van de omsingeling heeft mijn heraut hier je reeds verteld?" Rohan knikte en Weimar haalde een papier te voorschijn en vervolgde: „Luister, laat ik je de gebeurtenissen, die vluchtig zijn opgeteekend in het kort meedeelen, deze namen en getallen spreken het duidelijkst. Gevangen hebben wij den hertog van Savelli, generaal-veldmaarschalk Johann von Werth, de beide generaals Enkefort en Speerreuter. Deze vier hooge officieren heb ik reeds zelf gesproken en hen in een bijzonder slecht humeur verlaten. Daarbij komen nog aan gevangenen 10 oversten, 17 ritmeesters, 14 kapiteins, 22 luitenants, 32 kornetten en volgens mijn raming ongeveer 2000 minderen, die allen wel zullen overgaan in ons regiment. Verder hebben wij 38 standaarden en 18 vaandels veroverd. Onze verliezen komen hierbij nauwelijks in aanmerking."

//Schitterend, schitterend!"

//Voor jou, Berthold heb ik nog een bijzondere verrassing.

Onder de Vanen van Vriend en Vijand. 10