is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ik daar straks de gevangen officieren van Johann von Werth naderde, hoor ik een stem duidelijk zeggen — het was dien van den generaal — i,Let op Steinach, nu komt de monstering van de gevangen ganzen en hoenders!" Natuurlijk deed ik onderzoek naar dien officier. Het is waarempel je broer, Berthold, dien wij mee hebben gesnapt; het pokdalig gezicht, alles komt uit. Het spreekt van zelf, dat ik je je broer als buit toewijs. Zie hem over te halen bij mij in dienst te treden, met de keizerlijken heeft hij heden afgedaan. Ik heb den wachthebbenden officier bevel gegeven, dat hij hem terstond vrij geeft. Ga er maar terstond werk van maken, je vindt je broer in de kerk van Magden."

//Victoria !" riep Berthold juichend uit, ydat noem ik een verstandige slag. Hertog," wendde hij zich tot den gewonde //ik wilde eigenlijk aan uw ziekbed blijven, maar ik kom hoop ik spoedig terug" . . .

*Mijn beste, jonge vriend, ook de levenden en gezonden eischen hun recht. De eerstvolgende uren behooren je broeder toe."

Nog een hartelijken handdruk en Berthold snelde heen. Een half uur later had hij met zijn paard het kerkje bereikt in het dorp. Hij trad het schaarsch verlichte bedehuis binnen.

//Berthold !"

z/Winfried !"

Van de trappen van het altaar waar hij ineengedoken zat, sprong een gestalte op Berthold af en lag het volgend oogeriblik aan zijn borst . . .

//Kom !" sprak de oudste van de tweelingbroeders //hier kunnen wij niet vrijuit spreken, wij willen zien of wij een rustig plekje in de herberg kunnen vinden. Je hebt er niets op tegen ? . . . . Het is waar, je denkt aan je gevangenschap, maar je bent vrij, broertje! Kameraad!" daarmee wendde Berthold zich tot den wachthebbenden officier, //mag ik u verzoeken dezen keizerlijken officier, luitenant Von Steinach, die mijn broeder is en mij door hertog Bernhard is vrijgegeven, zijn degea terug te geven en hem te laten passeeren ?"