is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf me uw bezetting uit Heidelberg alleen mij geen schade kunt doen, weet gij zoo goed als ik zelf. Nu geloof ik ronduit gezegd niet, dat er, indien wij elkander ] en \erdragen den keizer of den keurvorst van Beieren zoo\ee ge egen is aan het bezit van dezen eenzamen bergegel, dat zij daarom een leger hierheen zouden zenden en

• etenfrr ,at' Welnu dan kon het hun wel eens gaa« als indertijd Tilly, die eveneens onverrichterzake moest terug

,,iet dapper te* d»° -ö» F»"»-

"Uw rede heeft zin. Dat ik geen ruziezoeker ben of vriend van noodeloos bloedvergieten, dat is bekend. Ik verlan» als zoo menig dapper krijger naar vrede. Doch eer en soldatenplicht gaan boven persoonlijke wcnschen. Ik moet mijn heer dus deze geheele wonderbaarlijke geschiedenis berichten. Eer ik u echter als commandant van den Dilsberg ook maar een dag met rust mag laten, moet ik echter nog vooruit het een en ander bespreken. De Dilsberg kan den Neckar versperren. Ik zou indien de toevoer uit het Westen mij werd bemoeilijkt, gebrek aan mondvoorraad en amunitie krijgen. Hoe denkt gij u tegenover die vraag te stellen?"

,/ïk zweer als edelman den stroom niet te versperren, zoolang Heidelberg mij met vrede laat."

//Ik vertrouw op uw woord."

"Dat moogt gij gerust doen, overste Preuner. Eer zal ik sterven eer zal ik den Dilsberg ontruimen eer ik mijn woord reek. Ik ben van plan, u zelfs nog eenige aanbiedingen te oen, die u het bewijs zullen geven yan mijn vredelievende voornemens, en verzoek u deze niet te verzwijgen in uw schrijven. Op dezelfde wijze als ik u den toegang tot den Dilsberg ontzeg, ontzeg ik dien aan ieder ander met uitzonering van mijn heer. Geen Zweed, geen Franschman betreedt eze vesting, geen enkele der tegenstanders van den keizer zal zij hare poorten openen. Verder zend ik als maandelijksch tribuut vijf stuks rundvee voor uwe poorten doch enkel als een vrije gave aan den vroegeren oppercommandant van den