is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes niet aan te kloppen, ik zou buitendien niet deugen voor liet hoofd van een familie, inaar jij, Berthold, moest" er eons aan gaan denken."

Eerst zette mijn broer een gezicht als een donderwolk bij mijn toespraak, en bedekte ten overvloede zijn gezicht nog met zijn hand. Tot mijn vreugde echter was de donderwolk alweer opgetrokken, toen hij zijn hand weer weg nam en kalm glimlachend zeide: „Zoo, zoo, oude jongen! Hoe komt het, dat mijn beste broertje eensklaps zulk een verlangen heeft naar een schoonzuster? Ik merk het al, dat Valentijn uit de school heeft geklapt. Ik wil je zelfs halverwege tegemoet komen en je bedekte toespeling met volkomen open vizier beantwoorden. Luister dus, Valentijn's zuster, Ida, is werkelijk een bijzonder mooi aantrekkelijk meisje geworden, en ik ben haar van harte genegen. Ik zeg je dit opdat je er voortaan over zult zwijgen. Want wees er yan overtuigd, dat zoolang de jammerlijke oorlog woedt in liet Duitsche r'jk, je broeder Berthold er nooit aan denkt een vrouw te nemen 1"

Het theatrum belli vertoont steeds weder nieuwe tooneelen, uit het eene oorlogsterrein zijn ontelbare vele oorlogsterreinen ontstaan. De Franschen komen niet recht voorwaarts, het is eigenlijk slechts een heen en weer trekken tusschen'hen en de keizerlijken. Daarentegen hoort men, dat de Zweden zich wederom verheugen in het bezit van een groot veldheer Linard Torstensson, die gehouden wordt voor den voornaamsten leerling van koning Gustaaf Adolf. Van den slag, dien hij den keizerlijken onder aartshertog Leopold Wilhelm en generaal Piccolomini bij Leipzig heeft geleverd, hadden Berthold en V alentijn mij de bijzonderheden reeds verteld na hun terugkomst uit Naumburg. Het had niet veel gescheeld of de aartshertog was zelf gevangen genomen, het Oostenrijksche leger is geheel vernietigd.

Torstensson moet in snelheid en slagvaardigheid van beweging iedereen overtreffen en dit is te verwonderlijker