is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zijn lichaam zeer gebrekkig is. Hij Iaat zich in een draagstoel in den slag dragen en commandeert zoo kalm uit het portier van zijn stoel, alsof hij de dragers den weg aangaf in de een of andere stad.

In Maart anno 45 heeft hij wederom bij Tabor in Boheme een schitterende overwinning op de keizerlijken behaald. Generaal Gütz is gevallen; onze tegenstander van Vlotho Melchior Hatzfeld gevangen, het geheele leger zoo goed als vernietigd en tot iu de buurt van den Hofburg zijn de Zweden te vinden.

Wat schept deze heillooze oorlog naast de ontzettende slachtoffers aan bloed en menschenlevens een vreeselijke verwarring in de hoofden der menschen ! Ik ben bijzonder onder den indruk van een bericht, dat ons bereikte. Mijn generaal, Johann von Werth, is tot eeu tweede Wallenstein geworden of er toe gemaakt. Wel heeft hij er het leven afgebracht, maar de Beieren noemen hem een gemeenen, trouweloozen verrader. De keizer zegt ditmaal het tegendeel. Wie heeft gelijk P Ik kan er niet wijs uit worden en Berthold evenmin. Ik wil vertellen, wat ik weet.

Tot anno 42 heeft koning Lodewijk hem te Parijs gevangen gehouden. In dat jaar is hij uitgewisseld tegen den Zweedschen generaal Horn. Daarna heeft hij weder op zijn oude manier als wilde ruitergeneraal zijn degen gevoerd tegen de Franschen en de Zweden.

Toen schijnt er in zijn betrekking als officier een donker punt te zijn geweest, dat hem ten val heeft gebracht. Oorspronkelijk een Beier heeft hij eerst Maximiliaan van Beieren trouw gezworen, daar deze echter jaren geleden met den keizer een verbond had gesloten geschiedde het dikwijls genoeg, dat Johann von Werth ook keizerlijke troepen aanvoerde. Hij zelf dus en de keizer hadden minstens voor de helft gelijk als zij beweerden, dat hij ook keizerlijk generaal was.

Nu gebeurde het, dat ook de trouwste aanhanger van het