is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit eindigenden, wilden oorlog en den niet minder hartstochtelijken geloofshaat den rug te wenden. Hij sprak: „Ik vermag niet de herinneringen uit mijn hoofd te bannen. Mijn vader was een goed protestant en een protestansch vorst wierp hem in de gevangenis om hem geld af te persen voor eeu oorlog tegen de andersdenkenden; ik, een goed katholiek priester, heb dezelfde gevangenis moeten betrekken op bevel van den katholieken keizerszoon. Ik wil voortaan aan den voet van den berg Sinaï mijn leven eindigen eenvoudig als Christen."

Veel hadden wij elkander over en weer te vertellen. Een ding moet ik nog nauwkeuriger berichten om de gevolgen die het met zich sleepte. Toen ik hem onze kapel met den ingang van de onderaardsche gang, want de wijze waarop wij de vesting hadden genomen boezemde hem als oud krijgsman veel belang in, liet zien, begaf hij zich naar het al taaien verrichte daar stil zijn gebed. Ik kon niet nalaten hetzelfde te doen. Toen wij weder opstonden, ontging het mij niet dat een onzer soldaten nieuwsgierig door het venster had gekeken.

Een paar dagen na het vertrek van pater Eusebius verscheen Schottenius en vroeg om Berthold te mogen spreken. „Er is" — zoo begon hij op zalvenden toon — „een nieuwe smaad over onze gauw uitgebroken; de reine geest die er in het bedehuis op den Dilsberg heerschte, is besmet, want de vuile adem van de paapsche afgoderij is er over heengegaan. Hoever is het reeds met ons gekomen, heer, als uw eigen broeder knielt naast een dienaar van den roomscheu antichrist?"

„Uw woorden, heer vicarius" antwoordde mijn broeder kalm „zijn een weinig sterk gekozen. Het feit, waarover ge spreekt, is mij niet onbekend en verontrust mij niet."

„Dus ook gij zijt reeds onder den invloed, heer! Nu, gij zult toch moeten toegeven, dat ik in kerkelijke en geloofsaangelegenheden een grootere autoriteit ben dan gij."

„Eer gij u verder druk maakt, wil ik u dit nog even zeggen, dat bedoelde monnik enkel maar heeft gebeden en geen godsdienstoefening heeft gehouden. Verneem verder dat