is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze man jaren lang met opofferende liefde als ziekenverpleger het leven heeft gered van tallooze medemenschen zonder naar hun geloof te vragen, en dat onder het groot aantal geredden mijn broeder Winfried behoort."

//Wat maakt dat voor onderscheid? Satan verstaat ook de kunst liefelijke vormen aan te nemen. Het is pro primo een vereischte, dat het bezoedelde bedehuis door een bijzondere plechtigheid weder wordt gereinigd en in orde wordt gemaakt om er de ware calvinistische godsdienstoefening te kunnen houden. Teu tweede is het noodzakelijk, dat heer Winfried von Steinach zich onderwerpt aan mijn vonnis . . .

Ik wil mij in dit geval tevreden stellen met een lichte kerkelijke boetedoening."

Nu begon het langzamerhand in mijn broeder's binnenste te koken. Hij wendde zich tot mij en vroeg: ,/Nu, Winfried? Wat zeg jij hiervan?"

//Ik denk er geen oogenblik aan boete te doen daar ik ten allen tijde weder bereid zou zijn op iedere plaats van de wereld met en naast mijn getrouwen Eusebius te bidden."

//Heer in den hemel, help !" schreeuwde Schottenius luide //welk een verstoktheid !"

//Heer vicarius !" zeide nu Berthold op barschen toon, „laat mij nu geheel uitspreken hetgeen ik te zeggen heb, want met mijn geduld is het uit. Luister ! Van uwe vrome wenschen zal er op den Dilsberg geen enkele worden vervuld. Het bedehuis blijft zooals het is, mij is het rein genoeg. Wij allen hopen, wenschen en smeeken van onzen God om vrede. Wel is het mij bewust, dat naast den geloofsstrijd in de lange krijgsjaren nog andere oorzaken hebben meegesproken; indien wij echter volgens uw recept zouden willen leven en handelen dan zou dit zijn olie in de langzaam uitblusschende vlammen te gieten. Indien rust u echter onverdraaglijk is, indien de Dilsberg en het Weckelsheimsehe of de Pfalz of zelfs Duitschland u te eng wordt dan raad ik u ernstig het voorbeeld te volgen van den goeden pater Eusebius. Neem den wandelstaf op en trekt naar Jeruzalem ! Aan den voet

Onder de Vanen van Vriend en Vijand. 24