is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kegelvlakken in een plat vak uitgeslagen en de tanden met de zoo verkregen steekcirkels (stralen R, en R,2) op de gewone wijze geconstrueerd (meestal maakt men hier gebruik van evolvente tanden). I)e kopcirkels K, en K.2 en de voetcirkels V1 en V2, zijn in de figuur op de afstanden m resp. 1,2 m van de steekcirkels en J32 getrokken. De steek en dus ook de dikte van den tand op den steekcirkel regelt zich niet naar de cirkels S, maar naar de cirkels S (in horizontale projectie S').

Is op deze wijze het tandprofiel a, b, c, d, e, f bepaald, dan brengt men het eerst in horizontale projectie over. Hier vertoonen alle tanden denzelfden vorm. De tandbreedten kunnen (steeds wordt over den grootsten straal van het rad gesproken) op de verschillende cirkels Kt', S,' en V,' onverkort worden afgezet, zooals ze voorkomen op de cirkels Kn S, en V,. (Men teekent hiervoor eerst de hartlijnen der tanden, waardoor de horizontale projectie van het tandprofiel: b', c', cl', e', f', onmiddelijk door afzetting aan weerszijden dier hartlijn is te vinden).

Het is duidelijk, dat bij nauwkeurige teekening meerdere cirkels gebruikt kunnen worden, dan alleen de kop-, steeken voetcirkels. De overeenkomstige cirkels in de constructie en in de horizontale projectie zijn gemakkelijk door overbrenging in de vertikale projectie te vinden.

De horizontale projectie van den tand is nu gemakkelijk te voltooien, daar alle beschrijvende lijnen naar het puritl' toeloopen, en dus de overeenkomstige punten van a', b', c\ cl', e' en f' voor den kleinsten straal van het rad, als do snijpunten der verbindingslijnen van bovengenoemde punten met 1' en de cirkels vx', s,' en kt' worden gevonden.

De vertikale projectie van het wiel is symetrisch ten opzichte der lijn IS, voor 't overige projecteeren alle tanden zich anders, ofschoon toch op dezelfde wijze. Men haalt daartoe de punten a', b', c', cl', e', f' Joodrecht naar boven op de vertikale projecties der bijbehoorende cirkels, d. z. de lijnen K,, S, en V,; deze zoo opgehaalde punten zijn aan-