Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om korter duidelijk de bedoeling van het begonnen werk aan den dag te doen treden. 1) Daarom kon ook het woord „Christelijke" niet worden gemist. Om tweeërlei reden werd dat woord mede opgenomen. Allereerst moest het uitdrukken het beginsel, waaruit men wenschte leven en de richting, waarin het werk zou worden geleid. Het moest een stempel drukken op alles wat door de nieuw opgerichte Vereeniging zou worden ondernomen. Maar verder had het woord „Christelijke" de bedoeling, te kennen te geven, dat de Vereeniging geen kerkelijk of kerkgenootschappelijk karakter wilde dragen. Het werk der Vereeniging moest opgevat worden als een deel van de taak, die de Gemeente van Christus heeft te vervullen, en in hare Statuten zou zij uitdrukken dat zij wilde staan op den grondslag der H. Schrift zonder meer, en, zonder te vragen naar onderscheid van gezindte, allen wilde dienen, die hare hulp noodig hadden en die zij helpen kon. Als allen, die in deze Vereeniging zouden arbeiden, maar iets te zien wilden geven van de groote macht der liefde van Christus, en allen, die door haar zouden worden verzorgd, den indruk van die liefde zouden ontvangen en de vruchten er van genieten, dan zou worden voldaan aan wat hare stichters zicli voorstelden onder Gods zegen te bereiken.

In het 2d0 jaarverslag wijst het Bestuur op den naam der Vereeniging, als die voldoende uitdrukt in welken geest zij wil arbeiden. „Wat Christelijk heet, mag niet eenzijdig wezen, en zoo zal dan ook hier met de verpleging van het lichaam de vorming van geest en karakter, en de zorg voor het heil der onsterfelijke ziel steeds gepaard gaan." En als gezegd

') Zie omtrent die bedoeling Hoofdstuk XIV.

Sluiten