Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

architect ontraadde dien aanbouw ten zeerste. Den 25ste" Mei van dat jaar, 1898, is liet plan voor een nieuw, vrijstaand gebouw ingediend, en tot uitvoering van dat plan werd besloten. Dit gebouw zou „Silo" heeten, (Gen. 49 : 10), beteekenend, naar de meest algemeene opvatting, „rust".

Bij het plan was echter gerekend op een vleugel, die, indien noodig, later kon bijgebouwd worden. Maar aan het bouwen zijnde, steeg het aantal patiënten in die mate dat Silo zonder dien vleugel niet in de behoefte aan plaats zou voorzien. Er moest dus wel worden beslist dat ook dit tweede gedeelte zou worden gebouwd. Dit geheel, dit waarlijk groote en schoone geheel, kon den 6dC11 October 1899 worden ingewijd.

Was het nu met bouwen uit?

Nog geen anderhalf jaar waren wij in het bezit van Silo, of, den lste" Maart 1901, is in behandeling het voorstel tot oprichting van een gebouw voor die patiënten, wier verstandelijke vermogens het meest door de ziekte hebben geleden, onder ons als de „ongelukkigsten" bekend. Een geheel afzonderlijke verpleging hadden wij dezen nog niet kunnen verschaffen, en toch is deze noodig zoowel in haar eigen belang, als in het belang der minder ernstige kranken, voor wie een voortdurende directe aanraking met de anderen noch aangenaam noch voordeelig is. Daarom werd weer een nieuw gebouw wenschelijk geacht en tot den bouw daarvan in beginsel besloten, mede om alzoo in de andere gebouwen plaatsen vrij le krijgen voor nieuwe patenten, wier aantal steeds aangroeide.

Gaarne zou het Bestuur dat gebouw hebben doen verrijzen, ja, wel in de onmiddellijkè nabijheid van, maai1 dan toch buiten het aan de Vereeniging behooïend terrein. Het opende eene onderhandeling over een stuk grond, groot ± 1700 vierk. .Meter, maar een

Sluiten