Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting ervan naar gebleken behoeften zou terstond met <len architect worden overlegd, en reeds 22 Juli van datzelfde jaar had de aanbesteding plaats der aan de keuken te verrichten werkzaamheden, terwijl boven de keuken kamers zouden worden aangebracht, waaraan later eene bestemming zou worden gegeven. Na de voltooiing zijn die kamers aanvankelijk tot slaapgelegenheden voor de kinderen, de jongste onzer patiënten, ingericht en langen tijd daarvoor gebruikt.

Wat nu verder aangaat een nieuw gebouw voor patiënten en broeders, de behoefte aan splitsing der eersten werd diep gevoeld, den 3''" Nov. kwam de zaak zeer ernstig ter sprake en reeds den 45®" Deo. lagen er drie plannen voor een nieuw gebouw en — voor werkplaatsen op de bestuurstafel. Een dier plannen, het minst kostbare, trok het meest aan. doch het onderging allerlei veranderingen en aanvullingen, en eerst in Juli van het volgende jaar kon de aanbesteding plaats hebben. Den 10"1 Mei 189.) werd het op plechtige wijze in gebruik genomen.

Toen kregen de nu bestaande drie gebouwen elk een eigen naam. Het in 1889 in gebruik genomen „nieuwe" gebouw werd nu „Salem", het allernieuwste „Eben-Uaëzer" genoemd, terwijl het oudste, dat, waarin de verpleging op Meer en Bosch in 1885 was aangevangen, den naam „Zoar" zou dragen, ter blijvende herinnering aan het gebouwtje in de Parklaan te Haarlem, door Jonkvr. Teding van Berkhout in 1882 voor de verpleging onzer eerste patiënten in bruikleen afgestaan.

Wat valt nu verder al te vermelden, dat op grond en geitouwen betrekking heeft! Gebrekkige schuttingen vervangen dooi muren: het boren van perspompen voor het opbrengen van water in de gebouwen (Heemstede heeft geen waterleiding); het aanbrengen van

Sluiten