Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze Inrichting grenzend en ui vroegere tijden to Meer en Bosch behoord hebbend perceel, ± *0 aren en 29 c.A. "root, bevattende tuingrond en een paar woonhuizen, schuren enz. Een der huizen zou kunnen bewoond worden door den broeder, met het opzicht over de werkzaamheden in den tuin belast en die op het punt stond om in het huwelijk te treden. De aangeknoopte onderhandelingen leidden er toe dat de Vereeniging door aankoop eigenares van een en andei werd Den 5°" Aug. 1902 had de overdracht plaat*.

En nu ook deze zaak in orde en dus meer grond

"evonden was, moest steeds ernstiger overwogen worden de vervanging van Zoar, waarin die patienten worden verzorgd, die lijden aan den ergsten graad van epilepsie, en bij wie dus de droevigste gevolgen daarvan

zich openbaren.

De kosten echter! Nu weer zulke zware kosten

op nieuw!

Het Bestuur zag zich al weer voor eene zaak van „root gewicht geplaatst. En ware het nu en allereerst om uitbreiding te doen geweest, licht zou het aanleiding gevonden hebben, om, dankbaar voor wat liet tot 1 liertoe had mogen bereiken, voorloopig zich tot het verkregene te bepalen. Maar het gold hier voornamelijk de verbetering van wat dringend verandering behoefde. Het meermalen genoemde „kleine gebouw , Zoar, in 1885 met zooveel luidruchtige vreugde door eeni^e jongens betrokken en door aanbouwing van een en ander in het vervolg van tijd wat vergroot, was in die twintig jaren zoo verouderd en dus zoo o-eheel niet in overeenstemming met de eischen, die de tegenwoordige tijd aan een behoorlijke verpleging stelt, dat aan niets anders dan aan een nieuw patienten gebouw kon worden gedacht.

Daar was nog iets anders. De huisvesting der

Sluiten