Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinste patiënten, onze jongens, was niet gelijk dit niet alleen wenschelijk, maar beslist noodig was. Ook deed zich als gevolg van het meergeworden werk door bet grooter aantal patiënten en broeders, reeds lang en zeer sterk de behoefte gevoelen aan een grooter 'linnen-, d. i. naai-, verstel- en strijkkamer. De linnenkamer, tot hiertoe in liet gebouw Salem, kon daar niet worden uitgebouwd. Hoe vaak isdaaiover beraadslaagd, maar altijd zonder eenig bevredigend resultaat, terwijl intusschen de bestaande gelegenheid gaandeweg veel te bekrompen werd.

En dan de werkplaatsen: timmerwinkel, kleermakerij, matrassenmakerij, schilderswerkplaats enz., hoe gebrekkig, hoe uiterst onvoldoende was zoowel het een als het ander!

In den aanvang van 1902 (i April) werd een en ander ernstig onder de oogen gezien, evenwel zonder dat de behandeling van dit gewichtig belang zoo maar terstond tot eenigen bevredigenden uitslag kon leiden. In het najaar (li Nov.) echter leidt de bespreking tot deze uitkomst, dat na twee maanden (16 Jan. 1003) de begrooting van een geheel omvangrijk plan ter tafel is. Een nieuw gebouw met doelmatige, ruime conversatie- en slaapzalen, breede, gemakkelijke trappen, broederkamer, overdekte veranda's, zolders als bergplaatsen voor kleeren. koffers enz. Met dit gebouw, waarin de treurigste gevallen zouden behandeld worden, kon worden vereenigd eene gelegenheid voor verpleging van meerbetalende patiënten, verder eene gelegenheid tot huisvesting bij dag en nacht van onze kleinste jongens, voorts een naai- en strijkafdeeling en nieuwe werkplaatsen: timmer-, schilderswerkplaats, kleermakers verblijf, matrassenmakerij, mattenvlechterij enz. Een badhuis en een gelegenheid tot aardappelschillen zou daaraan worden toegevoegd; elders berg-

Sluiten