Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbrengst der verpleegden kwam het niet 1). Geen jaarverslag verscheen, waarin de rekening van den Penningmeester niet een merkwaardig belangrijk \c ischil doet zien tusschen het totaal der uitgaven en

het cijfer der verpleegden.

Ook is het geheel der jaarlijksche contributiën, gevoegd bij het cijfer der verpleeggelden, niet eens voldoende gebleken om de gewone uitgaven te dekken.

En toch is het geld er gekomen; de groote sommen voor aankoop van grond, het vestigen van gebouwen, inrichting, onderhoud enz. zijn bijeengebracht.

Hoe dan?

Ziehier in algemeene trekken het antwoord.

Het kleine gebouw Zoar te Haarlem kostte de pas opgerichte Vereeniging niets. Voor rekening van Jonkvr. Teding van Berkhout opgetrokken op haar eigen grond, stoml zij het welwillend der V ereeniging belangloos in bruikleen af. Ook de gelden voor de meubileering van bet gebouw, evenals de kosten dei huishouding gedurende het eerste jaar der Veieeniging, waren spoedig bijeen. Sommige bestuursleden namen die uitgaven voor hunne rekening. Zóó wijst het eei stt jaarverslag een getal van f 15.307.- aan, als het totaal van ontvangen giften. Uit dit cijfer is wel meermalen de onjuiste gevolgtrekking gemaakt dat de belangstelling in de Vereeniging reeds spoedig zoo algemeen was, dat er van alle kanten giften inkwamen. Ware dit het geval geweest, dan zou niet meermalen in den eersten tijd gezucht zijn over weinig bekendheid in den lande met het bestaan en de behoeften der Vereeniging. Ook zagen wij boven dat althans het eerste jaar het Bestuur geen algemeene bekendheid wenschte, uit vrees dat de aanvragen te talrijk

') Men zie Hoofdstuk IX.

Sluiten