Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan wordt in het 6° vereenigingsjaar voor den bouw van Sarepta (aanbesteed voor f 21000) betaald f 14700. En wel eindigt dat jaar met een batig saldo van f 852, maar nog te betalen was voor Sarepta f 6300, en voor bijwerk en meubileering van dat gebouw was f 3840, derhalve te zamen ongeveer f 9300 noodig.

Volgens het 7e vei slag is die f 0300 betaald, doch moest ook voor den bouw op Meer en Bosch (Salem), aangenomen voor f 30200, worden uitgekeerd f 21140. Daartoe werd een voorschot ontvangen van f 10000, rentende 31/» %» zonder verplichte aflossing.

Dat verslag herinnert er aan met groote dankbaarheid dat in zeven jaren tijds voor aankoop van terreinen en de oprichting van niet minder dan 3 nieuwe gebouwen (Bethesda en Sarepta te Haarlem en Salem te Heemstede), benevens de verbouwing van het te Heemstede bestaande "kleine" gebouw, kon uitgegeven worden f 170000, terwijl het tevens met eenige verbazing opmerkt, dat de rentedragende schuld slechts ƒ30000 en de rentelooze f 10300 bedraagt. Echter zou voor de voltooiing en meubileering van Salem nog ± f 10000 noodig zijn. En als dan bet volgend jaar, het 8ste, voor den bouw op Meer en Bosch (Salem) f 10781 en voor meubelen en onderhoud f 8304 verantwoord worden, dan kan het wel niemand verwonderen dat er nu een tekort is van f 8101.

Een volgend jaar, het 9°, is het tekort niet verminderd. Integendeel, het is tot f 13017 opgeloopen, en dat terwijl in Haarlem een wasch-, droog- en badinrichting noodig is, begroot op f 13000. Voor de plaatsing dier inrichting was de aankoop van twee huisjes in de Meesterlottelaan noodig geweest, en daarvoor was f 1930 besteed. De aanneming dier inrichting viel mede, eveneens de uitgaven voor de machines.

Sluiten