Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen het jaar tot f 41540, waaronder een gift van / 10000, maar voor vergrooting der keuken en rioleering benevens andere verbouwingen, ook in Haarlem, werd dat jaar ƒ 12230 uitgegeven, zoodat voor een nieuw patiëntengebouw op Meer en Bosch slechts ƒ29310 overbleef.

De vrucht eener circulaire was een cijfer van ƒ17040 aan giften, wat met de pas genoemde ƒ 29310, een totaal geeft van ƒ 40350. Met den bouw van Eben-Hiiezer, aangenomen voor ƒ40881, was een aanvang gemaakt, en, in de eei-ste maanden van 1895 opgeleverd, was betaald ƒ 43407, of 90 % van het geheel, zijnde het geheel met bijwerk en aangebrachte gelegenheid voor centrale verwarming, geklommen tot een bedrag van ƒ 40000. Voor hetgeen nog te betalen viel was ƒ5000 op de nieuwe rekening gereserveerd.

Intusschen was ook van het voorschot, waarvan de helft = f 10000 nog moest betaald worden, ƒ1000 afgelost, en van het renteloos voorschot weer ƒ500.

De toestand was daardoor aldus:

Aan voorschot a 3V2 °/o nog schuldig . ƒ 9000,

„ renteloos voorschot nog 0500,

„ rentelooze leening 83 aandeelen ad

ƒ100 8300,

terwijl het eindcijfer der rekening was

een nadeelig saldo van . . . . „ 1845.

De geheele schuld der Vereeniging bedroeg dus ƒ 25045.

Met dankbaarheid mocht echter worden vermeld, dat al wat door de Vereeniging is gebouwd en al hare eigendommen vrij waren van eenig hypothecair verband.

Gedurende het 15° vereenigingsjaar moest wegens de behoeften in de vrouwen-afdeeling te Haarlem, weeleen beroep gedaan worden op de offervaardigheid.

Sluiten