Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Serie A. groot ƒ 50000 renteloos.

Serie B. „ ƒ50000 dragend 4 °/0.

In Serie A. werd deelgenomen voor ƒ 27000.

In Serie B. „ „ » „ 50000.

ƒ 77000.

Dit bedrag kon vermeerderd worden met ingekomen giften voor den bouw, en zoo tot het cijfer van ƒ 93053.07 gebracht. De toestand der kas liet toe nog ƒ 10000 voor den bouw te reserveeren, zoodat in het geheel rentegevend kon belegd worden ƒ103000, en het nadeelig saldo niet meer dan ƒ715.735 bedroeg. Door giften, gekweekte rente, enz. klom het cijfer voor den bouw een volgend jaar tot ƒ110475.58.

Aan het einde van het 23° vereenigingsjaar, 1904/5, was de bouw van twee nieuwe huizen in de vrouwenafdeeling (Rehoboth en Bethel) voltooid. Het werk was aangenomen voor ƒ 54150. Alleen de laatste termijn moest nog betaald worden. Met den bouw op Meer en Bosch (Nieuw-Zoar en vleugel en werkplaatsen, enz.) was aangevangen. Dat werk was aanbesteed voor ƒ91900, waarvan de eerste termijn was betaald. Op de nieuwe rekening werd voor den bouw overgebracht ƒ70000, behalve het bedrag van een vrijgekomen legaat, ƒ0106, op het Grootboek 2V2 °'o-

De financiëele toestand op 31 Maart 1905, zijnde de sluitingsdag van het 23° boekjaar der Vereeniging, was alzoo: gedurende eenige jaren zal geregeld elk jaar de uitloting moeten plaats hebben van aandeelen in de geldleening 1903, wat betreft Serie A. ten bedrage van ƒ2500, Serie B. tot een bedrag van ƒ 1000,

samen ƒ3500.

Verder is er de rentelooze leening van ƒ1902, waarvan nog door jaarlijksche uitloting van 6 aandeelen 20 aandeelen ad ƒ 100 moeten voldaan worden, d. i. dus nog ƒ2000.

Sluiten