Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een voorschot 1886/7 en 1900/1 ƒ 10000 ƒ 13000.

„ rentelooze leening 1902, nog 14 aandeelen ad ƒ100.— „ 1400.

De geldleening 1903. Serie A. renteloos „ 30ü00.

„ B. rentedragend „ 48000.

Voorschot 1898/99 13000.

Het voorschot 1904/5 21000.

ƒ 126900.

Zulk een cijfer kan een tot bezorgdheid neigend mensch wel eens heel bezorgd maken. Daar is in al die jaren wel eens meer een donkere wolk getrokken over het gelaat van hen, die aan het roer zitten. Hoe vurig is dan echter God om hulp en uitkomst aangeroepen. En nog nooit is het geschied dat die wolk niet week voor vroolijke aangezichten. Meermalen zijn wij uitgeholpen op eene wijze, dat wij elkander met verbazing aankeken, 't Was soms ook onder ons: van blijdschap haast niet kunnen gelooven.

't Zijn dan toch ook wel heele sommen, waarvan dit hoofdstuk gewaagt en dat in een Vereeniging, die toch ook voor een belangrijk deel bestaan moet van vrijwillige liefdegaven.

Zoovele goede, groote gebouwen, zoo goed ingericht, en dat terwijl onze geachte Penningmeester haast geen aangenamer uitdrukking op de lippen kon nemen dan deze: alles vrij van hypothecair verband.

Er is dan ook van alle kanten sympathie betoond; groote bedragen zijn ons gezonden, maar ook kleinere waren ons hartelijk welkom. Vereenigingen voor inen uitw. zending; predikanten, die bij de opening der catechisatiebus, ons mededeelden; vrienden, die den inhoud van huisbusjes of Zondagschoolbussen in onze kas deden vloeien; jongelings-vereenigingen, die ons ten voordeele een uitvoering gaven; dames, die een

Sluiten