is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgaan, ditmaal van Mej. A. A. Kleijnenberg, sedert 8 jaren werkzaam bij het onderwijs aan het Idiotengesticht, te 'sHage, den 5™ Juli nam zij tot aller blijdschap de benoeming aan, om 14 Nov. d. o. v. als Besturende Zuster onzer vrouwen-afdeeling te worden geïnstalleerd. Deze regeling was getroffen: Aan Mej. Kleijnenberg werd voornamelijk de zorg voor de geestelijke en verstandelijke belangen der zusters en patiënten toevertrouwd, terwijl Zuster van Sassenberg, met don titel van Hoofdzuster, voornamelijk met de zorg voor de huishouding en de verpleging werd belast. Mej. Kleijnenberg nam in Maart 1890 de zusterkleeding aan en is den 8e» Nov. 1904 als Diakones ingezegend.

14 Nov. 1895 zal voor onze Inrichting te Haarlem een dag van groote beteekenis blijven. Ieder hield zich van te voren overtuigd dat wij in de nieuwe Besturende Zuster eene groote gave Gods hadden ontvangen; dat zij de aangewezen persoon was, die op de rechte wijze de sedert twee jaren openstaande plaats zou bekleeden. Dat wij ons niet hebben vergist, weet elk, die binnen onze stichting te Haarlem geen vreemdeling is; weet vooral het Bestuur, dat van zeer nabij bekend is met de wijze, waarop Zuster Kleijnenberg hare gewichtige taak heeft aangevat, en dat de toewijding kent, waarmede zij die nu reeds zoovele jaren, tot zegen van velen, vervult.

En onze Hoofdzuster, zooals altijd te voren, bleef zij zich voor allen en alles inspannen, en hoe zij geheel de harten van zusters en patiënten bezit, is vaak treffend gebleken, zeker niet het minst, toen zij op den 4en Juni 1902 haar 25-jarige werkzaamheid als

zuster mocht vieren.

Samen behartigen zij al de belangen der Inrichting

in de beste verstandhouding.