Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feld, maar of de resultaten niet bevredigden, of om welke andere oorzaak ook, zij keerden in liet begin van '8G terug, kwamen op Meer en Bosch, en in 1886 besloot het Bestuur geen broeders meer naar Duitschland te zenden. Onderscheidene jongelingen hadden zich reeds voor de verpleging van mannelijke patienten aangemeld, zoodat men begin van het jaar 1886 reeds een negental bezat, waarvan er 3 nog in Bielefeld waren, één voor zijne opleiding in het Buitengasthuis te Amsterdam zich bevond, en 5 op Meer en Bosch werkzaam waren. Tusschen die broeders nu en den Besturenden Broeder liet de verhouding veel te wenschen over, zoodat het Bestuur het heel goed vond dat Broeder Schnake van zijne taak onder

ons ontslagen werd.

Tot zijn vervanger werd tijdelijk aangesteld de zendel in g-leeraar Willemse, van Aberdeen in de Kaapkolonie, met verlof in het vaderland. Deze kwam den 1®" Juni, doch bleef slechts één maand. Ook werd gevoeld dat er vrouwelijke hulp op Meer en Bosch moest zijn, en het zonder deze niet goed kon gaan. Daarom was Zuster van Sassenberg in het begin van Februari 1886 naar Meer en Bosch gekomen om er de huishouding te besturen. Den '16™ Juni werden met den titel van „vader" en „moeder" benoemd de lieer T. Demmendaal en echtgenoote, die den len Juli daarop werden geïnstalleerd, waarop Zuster van Sassenberg Meer en Bosch weer verliet. Op denzelfden len Juli° vertrok ook de Heer Willemse, die- den len Aug. weer naar zijn gemeente terugkeerde.

Met de komst van vader en moeder Demmendaal was nog niet alles gewonnen. Den 26e" Mei 1887 vroegen zij hun ontslag en 23 Augustus verlieten zij

de Inrichting.

Een der oudste broeders werd als waarnemend

Sluiten