Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besturende Broeder aangesteld, en in een echtpaar, „vader" en „moeder" Strik, werden de geschikte personen voor de keuken gevonden. Zij kwamen 24 Aug. '87 en brachten, zoo wordt van hen getuigd, een zegen op Meer en Bosch. Tot Juli '94 bleken zij ons te oud voor de vermeerderde keukenwerkzaamheden. Zij bleven op Meer en Bosch wonen en deden nog kleine bezigheden. Tot zijn dood in Febr. 1899 was vader Strik eene levende prediking van een blijmoedig christendom. Moeder Strik houdt als weduwe nog altijd verblijf in onze Inrichting, waarmede zij als saamgewassen is.

Allerlei overwegingen hadden intusschen plaats gehad, hoe aan een bekwaam hoofd onder den Directeur te komen. Men wilde het leven der broeders aangenaam, gezellig maken. Al weer dacht men er aan een broeder uit Duitschland te laten komen, en wel werden daartegen bezwaren opgeworpen, met het oog op het Hollandsche karakter der Inrichting, dat niet mocht worden prijsgegeven, maar — de nood drong. De gang van zaken liet veel te wenschen over.

Toch is er geen Duitsche broeder gekomen. De godsdienstonderwijzer P. Buisman Mz. te Steenwijk verklaarde zich den 2on Dec. bereid, de taak van besturende broeder op zich te nemen, en van zijn optreden had men goede verwachtingen. Na eerst eenigen tijd te Bielefeld en in de diakoncn-Anstalt te Duisburg te hebben doorgebracht, ten einde zich practisch te bekwamen, werd hij den 9e" Maart 1888 geinstalleerd.

Voor de verzorging der kleinste jongens, tevens belast met het toezicht op de garderobe en de zorg voor de wasch, was benoemd en sedert Jan. van dat jaar werkzaam Mej. de Weduwe van Oeveren-Nijenhuis.

Geheel aan de behoefte was ook door het optreden

Sluiten