Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der broeders worden genomen. Den 27°" Juli 1801 werd Mej. G. de Boer tot kindermoeder aangesteld. Helaas! in Mei 1893 moest zij wegens eene ziekte, die eene operatie in het Diakonessenhuis noodzakelijk en haar voor dit werk ongeschikt maakte, die betrekking neei leggen.

Den 12™ Jan, 1884 trad Mej. Maas in haarplaats.

In Maart 1892 zijn nog eenmaal onderhandelingen met den Heer Bleeker geopend over de betrekking als Besturende Broeder, doch ook deze leidden tot geen resultaat.

Den K'en Jan. 1896 werd op voorstel van de Besturende zuster Kleijnenberg een proef genomen met de verpleging van knapen in de vrouwen-afdeeling. Zoo kwamen dan toch weer jongens op dat terrein. Alleen kinderen beneden l()-jarigen leeftijd zouden daar geplaatst worden, de grootere jongens zouden te Meer en Bosch onder leiding van een broeder blijven. De proef in de vrouwen-afdeeling is zoo goed geslaagd, dat de noodzakelijkheid of wenschelijkheid eener verandering in dit opzicht niet is gebleken.

Tot besturende broeder op Meer en Bosch was den 10 Juni 1892 voor een jaar aangesteld de Heer J. J. van Beuge, godsdienstonderwijzer. Na eenigen tijd te Bielefeld te hebben vertoefd, aanvaardde hij den 7on Oct. van dat jaar zijn werk onder ons, was tot aller genoegen werkzaam, doch vertrok in Juli 1894, wegens eene benoeming tot Evangelist te 's Hage.

Intusschen bood de broederkring op Meer en Bosch nu zelf krachten aan, en kon Broeder E. Meuleman, die eenigen tijd, tijdens de Heer v. Beuge besturende broeder was, en onder den titel van hoofdbroeder, het werk met hem gedeeld had, de opengekomen plaats innemen. Hij was als besturende broeder werkzaam tot Maart 1898, toen liij vervangen werd door den

Sluiten